Przetargi.pl
Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja

Gmina Nurzec-Stacja ogłasza przetarg

 • Adres: 17-330 Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 575 078 , fax. 856 575 063
 • Data zamieszczenia: 2021-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nurzec-Stacja
  ul. Żerczycka 32
  17-330 Nurzec-Stacja, woj. podlaskie
  tel. 856 575 078, fax. 856 575 063
  REGON: 50659585000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach Nr ewid. 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18 w Nurcu-Stacji. Projektuje się wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 SDR 34 Ø200mm ułożonych na podsypce żwirowo piaskowej gr. 20 cm oraz budowę studni PP Ø425mm 12szt. z włazem żeliwnym D400, a także rozbudowę sieci wodociągowej z rur Ø110 PE100 SDR17 PN10. Uzbrojenie sieci wodociągowej to hydranty p.poż. dn80, zasuwy odcinające dn80 i dn100. Planowana długość sieci wodociągowej 260mb, sieci kanalizacyjnej 386mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach