Przetargi.pl
Rozbudowa infrastruktury technologii scenicznej

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, pl. Teatralny 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
  pl. Teatralny 1
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 522448506
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spotkaniakultur.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa infrastruktury technologii scenicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 - Urządzenia do produkcji sygnału video: • monitor podglądowy - sztuk 1 • akumulatory V-lock do kamer filmowych - sztuk 4 • panele LED oświetleniowe - sztuk 4 • karty pamięci do kamkorderów - sztuk 4Zadanie 2 - Stacje robocze do obróbki video Dwa zestawy sprzętowe, jednostki centralne złożone i skonfigurowane do pracy. Zainstalowane oprogramowanie systemowe. Wykonawca zobowiązany będzie zainstalować karty rozszerzeń (sieciowa PCI Express będące w posiadaniu Zamawiającego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32323000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach