Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gm. Mochowo

Gmina Mochowo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-214 Mochowo, Sierpecka, 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mochowo
  Sierpecka, 2
  09-214 Mochowo, woj. mazowieckie
  REGON: 611015773
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mochowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gm. Mochowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody (dalej: "SUW" lub "Stacja") w miejscowości Choczeń, gm. Mochowo, pow. sierpecki, woj. mazowieckie, zapewniającej dostawę wody do miejscowości: Ligowo, Osiek, Rokicie, Florencja, Kapuśniaki, Grabowiec, Ligówko, Dobaczewo, Choczeń, Śniechy, Gozdy, Kokoszczyn, Adamowo, Malanówko. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji prac mających na celu rozbudowę i przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Choczeń, gm. Mochowo, poprzez przebudowę technologii Stacji Uzdatniania Wody, budowę zbiornika/zbiorników wyrównawczych, przebudowę odstojnika popłuczyn oraz budowę rurociągów między obiektowych na terenie istniejącej stacji. Planowana jest wymiana wszystkich urządzeń technologicznych, a w miejsce istniejącego hydroforu wprowadzenie zestawu hydroforowopompowego, wymianę orurowania armatury oraz wprowadzenie automatyki zamontowanych urządzeń, wymianę istniejących filtrów (4 szt). Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie opracowanego i załączonego do niniejszego postępowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. UWAGA: zamówienie nie obejmuje montażu agregatu prądotwórczego. Do postępowania przetargowego załącza się dokumentację obrazującą wykonany montaż agregatu prądotwórczego, przedmiary i schemat podłączenia agregatu oraz stan po rozbudowiePełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Choczeń, gm. Mochowo. Pełniąc w/w czynności inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga w odniesieniu do części I wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 3. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form: a) w pieniądzu, przelewem na konto 83 9038 0004 3915 9043 2000 0680 z adnotacją „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Choczeń, gm. Mochowo”, z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymienione środki znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 lit. b) do d), Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. UWAGA: gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu Wykonawca może załączyć kopię przelewu. 5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) zdolności technicznej lub zawodowej dla części I: Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto polegającą na: budowie, przebudowie lub remoncie stacji uzdatniania wody; Ww. wykonane lub wykonywane prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi, iż roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w którym zostanie on opublikowany. - dysponuje lub będzie dysponować: a) osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, b) osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej; Zamawiający wymaga, aby ww. osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadały min. 3 letnie doświadczenie w danej specjalności. Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. dla części II Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający wymaga, aby ww. osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadały min. 5 letnie doświadczenie w danej specjalności. Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach