Przetargi.pl
„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W wraz z przebudową oświetlenia”

Starostwo Powiatowe w Piasecznie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 572 741 , fax. 227 371 158
 • Data zamieszczenia: 2020-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
  ul. Chyliczkowska 14
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 227 572 741, fax. 227 371 158
  REGON: 13270985000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.pl bip.piaseczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W wraz z przebudową oświetlenia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W wraz z przebudową oświetlenia w zakresie: 1) rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2840W w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków, ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów", 2) przebudowy oświetlenia ul. Masztowej w m. Kuleszówka, wg następującej klasyfikacji: dz. 900, rozdz. 90015, paragraf 605. Zakres robót budowlanych obejmuje: • roboty przygotowawcze, • rozbiórkę istniejących nawierzchni, • wycinkę drzewostanu kolidującego z projektowaną drogą, • roboty ziemne, • wzmocnienie i budowę nowej konstrukcji jezdni na rondzie i poszerzeniach, • wykonanie nawierzchni i elementów drogowych, • wykonanie ścieków podchodnikowych, • budowę, przebudowę lub remont zjazdów, • umocnienie poboczy kruszywem naturalnym, • przebudowę sieci elektroenergetycznej, • przebudowę oświetlenia ulicznego, • budowę kanału technologicznego, • budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, • renowację istniejących rowów przydrożnych, • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, • roboty wyrównawcze teren zielony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako całość stanowiąca załącznik nr 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach