Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziwie w Płocku” – ul. Kolejowa i ul. Krakówka

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Bielska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (0-24) 364 01 20 , fax. (0-24) 367 19 10
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Bielska 9/11
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. (0-24) 364 01 20, fax. (0-24) 367 19 10
  REGON: 61020928000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziwie w Płocku” – ul. Kolejowa i ul. Krakówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę dróg na osiedlu Radziwie w Płocku – ul. Kolejowa i ul. Krakówka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium - 100.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, 2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika z załączonych lub ogólnodostępnych dokumentów, 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi, 4)Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 3 /jeżeli dotyczy/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach