Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół z salą gimnastyczną w Strzegocicach i niezbędną infrastrukturą

Gmina Pilzno ogłasza przetarg

 • Adres: 39220 Pilzno, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 721 036 , fax. 146 722 491
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pilzno
  ul. Rynek 6
  39220 Pilzno, woj. podkarpackie
  tel. 146 721 036, fax. 146 722 491
  REGON: 85166119700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół z salą gimnastyczną w Strzegocicach i niezbędną infrastrukturą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół z salą gimnastyczną w Strzegocicach i niezbędną infrastrukturą. Sala gimnastyczna będzie miała kubaturę ok. 11 tys. m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach