Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły (usługi oświaty) na budynek usług społecznych Centrum opiekuńczo – mieszkalne

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 62-410 Zagórów, ul. Kościelna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2748800, 2748846 , fax. 632 748 811
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Kościelna 4
  62-410 Zagórów, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2748800, 2748846, fax. 632 748 811
  REGON: 52954500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły (usługi oświaty) na budynek usług społecznych Centrum opiekuńczo – mieszkalne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Roboty budowlane (piwnica, parter, piętro). 2) Instalacje elektryczne. 3) Instalacje sanitarne. 4) Wentylacja obiektu. 5) Instalacje oddymiana. 6) Winda. 7) Roboty zewnętrzne. 8) Nawierzchnie. 9) Zagospodarowanie terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach