Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-248 Poznań, Bobrzańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 22 20 300, , fax. 61 22 20 315
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
  Bobrzańska 6 A
  61-248 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 22 20 300, , fax. 61 22 20 315
  REGON: 63129637000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kmpsp.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 (katalog) oraz załączniku nr 9 do SIWZ (m. in. przedmiar robót (należy uszczegółowić z projektem lub podczas wizji lokalnej), projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). W/w projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych) – przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi oświadczenie o spełnieniu tego warunku – Załącznik nr 3b do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dopuszcza/zaleca złożenie załącznika nr 8 do SIWZ, tj.: oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przez Wykonawcę, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach