Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Sokoły

Gmina Sokoły ogłasza przetarg

 • Adres: 18-218 Sokoły, Rynek Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 4763010 w. 328, , fax. 0-86 2194164
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokoły
  Rynek Mickiewicza 10
  18-218 Sokoły, woj. podlaskie
  tel. 0-86 4763010 w. 328, , fax. 0-86 2194164
  REGON: 45067022600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugsokoly.bip.podlaskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Sokoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Sokoły. Zakres robót obejmuje: - przygotowanie terenu pod budowę, - roboty budowlane w zakresie budynków, - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, - zagospodarowanie terenu, - wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, - wewnętrzna instalacja wody zimnej i p.poż., - wewnętrzna instalacja c.o., - przyłącze kanalizacji sanitarnej, - przyłącze kanalizacji sanitarnej – roboty demontażowe, - instalacje elektryczne w dobudówce budynku GOK w Sokołach, - wyposażenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - dokumentacje projektowe; - przedmiary robót; - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Do wyceny należy przyjąć roboty wewnątrz obiektu wg. projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej na działce nr geod. gruntów 80/1 położonej w obrębie gruntów miejscowości Sokoły „M”, gmina Sokoły. „TECHNOLOGIA”, Kategoria obiektu budowlanego – IX. UWAGA! Jeżeli dokumentacje projektowe lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa zostanie udostępniona (wypożyczona) Wykonawcy w celu sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wpłata wadium. a) Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.03.2019 roku do godziny 9:45. Na przelewie lub innym dokumencie wadium powinien być umieszczony tytuł: „Wadium na przetarg pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Sokoły””. b) Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, stosowną kwotę należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sokołach nr 77876600050000082420000050 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: a) Wypełniony druk "OFERTA", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. b) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punkcie V ppkt. 1 i 3 SIWZ. c) Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V ppkt. 2 SIWZ. d) Dowód wpłaty wadium. e) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. f) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej z wyszczególnieniem ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z). g) Oferta nie musi zawierać dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach