Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego w NCBJ OR – POLATOM – 2 części: Część Nr 1 – Dostawa macierzy dyskowej wraz przełącznikami sieci SAN Fibre Chanel, Część Nr 2 – Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej HPE MSA 2040.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ogłasza przetarg

 • Adres: 05400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 273 17 00, 273 17 01 , fax. 22 718 03 50
 • Data zamieszczenia: 2018-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 273 17 00, 273 17 01, fax. 22 718 03 50
  REGON: 102404300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polatom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego w NCBJ OR – POLATOM – 2 części: Część Nr 1 – Dostawa macierzy dyskowej wraz przełącznikami sieci SAN Fibre Chanel, Część Nr 2 – Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej HPE MSA 2040.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: - Część Nr 1 zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego macierzy dyskowej, przełączników sieci SAN Fibre Chanel, koniecznego oprogramowania oraz zamontowanie, uruchomienie i przetestowanie systemu dowodzące poprawności jego działania. - Część Nr 2 zamówienia rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej o dodatkową półkę 12 dysków obejmująca dostawę sprzętu, montaż, uruchomienie wraz z przetestowaniem dowodzącym poprawności działania układu. Ponadto, Wykonawca każdej części zamówienia odbierze opakowania fabryczne oraz nieodpłatnie przyjmie zużyty sprzęt elektroniczny Zamawiającego w stosunku wagowym 1/1 (waga sprzętu dostarczonego w ramach zamówienia/waga zużytego sprzętu Zamawiającego). Po odebraniu opakowań po dostarczonym sprzęcie Wykonawca wystawi Zamawiającemu kartę odbioru odpadów. Po odbiorze zużytego sprzętu Wykonawca wystawi Zamawiającemu kartę odbioru odpadów; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie obydwu części oraz minimalne wymagania techniczne zawarte są w Załączniku A do SIWZ - Specyfikacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233141-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w następującej wysokości: dla Części Nr 1 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) dla Części Nr 2 1 800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). 3. Wykonawca wnosi wadium w dowolnie wybranej, spośród niżej wymienionych, formie: 3.1 W pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Raiffeisen Bank Polska, Nr rachunku 09 1750 0009 0000 0000 0347 9226 z adnotacją: WADIUM Nr sprawy: 35/P/2018 Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego w NCBJ OR – POLATOM – 2 części: Część Nr 1 – Dostawa macierzy dyskowej wraz przełącznikami sieci SAN Fibre Chanel Część Nr 2 – Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej HPE MSA 2040 Część Nr …………………………………………………………………………………………………………………….…………….. (wpisać numer i nazwę oferowanej części) 3.2 W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3 W gwarancjach bankowych, 3.4 W gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110). Z treści gwarancji/poręczeń winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Sposób przekazania wadium w formach wskazanych w pkt. 3.2 – 3.5 - w kasie NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w budynku Nr 24. 4. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 19.10.2018 r. godz. 12:00. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu składają: 1.Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 od pkt. 12) do pkt 23) oraz ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 ustawy Pzp którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przekaże dowody, że powiązania z innym Wykonawcą składającym ofertę w niniejszym postępowaniu i należącym do tej samej grupy kapitałowej, o ile taka sytuacja będzie miała miejsce, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach