Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie - Etap III

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 73200 Choszczno, ul. Chrobrego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 768 98 00, , fax. 95 768 98 18
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Chrobrego 6
  73200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 768 98 00, , fax. 95 768 98 18
  REGON: 81176307800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.choszczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie - Etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1/ Przebudowa ziemnych urządzeń wodno – ściekowych polegających na: • wykonaniu instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu i placu poprzez separator substancji ropopochodnych do istniejącej sieci miejskiej, • przeniesieniu miejsca lokalizacji separatora substancji ropopochodnych, • wykonaniu odwodnień liniowych placu (3 szt.), • podłączeniu do instalacji odwodnienia posadzki garaży (z garażu nr 8), • przygotowanie przyłącza odwodnienia posadzki starych garaży przy garażu nr 9, • zerwaniu starej nawierzchni placu, • dostosowaniu wysokości nawierzchni placu do nowych rzędnych wysokościowych, • wykonaniu nowej nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej na działkach nr: 257/4, 257/6, 258/3, dochodząc do sąsiadującego budynku gimnazjum, • modernizacja zjazdu z placu na ul. Westerplatte, • wykonanie opaski wzdłuż ścian zewnętrznych budynku Komendy od strony ulicy Westerplatte oraz od Sali gimnazjum, • po wykonaniu opaski wzdłuż budynku od strony Sali gimnastycznej położenie nowego chodnika z kostki typu polbruk, • rozebranie istniejącego klombu wokół masztu antenowego 2/ wykonanie zjazdów na ul. Chrobrego z nowodobudowanych boksów garażowych z nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową istniejących chodników i wykonaniem nowego oznakowania poziomego i pionowego, 3/ Urządzenie terenów zielonych, 4/ Budowa ogrodzenia pomiędzy budynkiem straży a budynkiem gimnazjum z paneli nieprzeźroczystych o wysokości około 2,5 m., 5/ montaż w nowodobudowanym garażu nagrzewnicy wodnej centralnego ogrzewania 1 sztuka, z blokadą uruchomienia w przypadku otwarcia bram garażowych, 6/ budowa fundamentu po agregat. Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie projektów autorstwa Pracowni Architektonicznej „Archimedia”, ul. Wolsztyńska 4, 60 - 361 Poznań, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót. Zakres podstawowy robót stanowiący przedmiot umowy został opisany dokumentami takimi jak: a) projekt budowlany, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, d) kosztorys inwestorski, e) przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych). W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu zaleca się także, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium wnoszone jest przez pełnomocnika/pośrednika. 2. Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2017 r. poz. 359 ze zm.). 4. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty wadium, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancje/poręczenia winny być bezwarunkowe i nieodwołalne oraz powinny zostać złożone wraz z ofertą lub w oddzielnym opakowaniu w miejscu wskazanym w Rozdziale VII do składania ofert z opisem analogicznym jak dla oferty z dopiskiem wadium. Dokument wadialny (gwarancja lub poręczenie) powinien być złożony w oryginale. 5. Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - przez okres związania ofertą. 6. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającego w Rozdziale I pkt 1 siwz. 7. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie Bank PKO SA II Oddz. Choszczno 90 1020 4867 0000 1602 0074 9499. 8. Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 11. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający, zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE SKŁADANIA OFERT: 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W treści zobowiązania powinien być określony: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy pzp. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, na których polegał korzystając z podmiotu trzeciego. 6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ta zostanie dokonana na podstawie dokumentów potwierdzających powyższe. 7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 9. Formularz ofertowy - (wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) - należy złożyć w formie oryginału, 10. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza. Inne niezbędne dokumenty do przeprowadzenia postępowania składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – oświadczenie dotyczące zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia jaki będzie realizował każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie – w formie oryginału. Ponadto: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach