Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2816W na odcinku od miejscowości Dobiesz do miejscowości Sobików – ETAP III

Starostwo Powiatowe w Piasecznie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 572 741 , fax. 227 371 158
 • Data zamieszczenia: 2021-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
  ul. Chyliczkowska 14
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 227 572 741, fax. 227 371 158
  REGON: 13270985000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.pl bip.piaseczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2816W na odcinku od miejscowości Dobiesz do miejscowości Sobików – ETAP III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2816W na odcinku od miejscowości Dobiesz do miejscowości Sobików – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP”. Zakres robót budowlanych obejmuje: • roboty przygotowawcze, • wycinka zieleni, • roboty rozbiórkowe, • roboty ziemne, • frezowanie warstw nawierzchni jezdni, • ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych, • wykonanie wzmocnienia istniejącej jezdni oraz poszerzeń i poboczy, • wykonanie warstw podbudowy, • wykonanie nawierzchni bitumicznej, • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, • profilowanie rowów drogowych, • przebudowa oświetlenia, • przebudowa sieci elektrycznej, • roboty wyrównawcze teren zielony (humusowanie i obsianie trawą). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako całość stanowiąca załącznik nr 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach