Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234 T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków w km od 8+887 do km 9+886

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Jędrzejowska 81
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3941023
 • Data zamieszczenia: 2022-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
  Jędrzejowska 81
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3941023
  REGON: 299944054
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234 T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków w km od 8+887 do km 9+886
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234 T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków w km od 8+887 do km 9+886 ”.Zamówienie obejmuje: - roboty pomiarowe,- przygotowawcze,- roboty rozbiórkowe,- roboty ziemne,- roboty ziemne na zjazdach – dowiązanie do terenu istniejącego poza pasem drogowym,- budowa chodnika z kostki betonowej,- budowa chodnika z kruszywa,- budowa zjazdów indywidualnych z kostki,- budowa zjazdów publicznych,- konstrukcja nawierzchni jezdni,- odwodnienie,- odwodnienie liniowe,- odmulenie rowu,- umocnienie pobocza,- montaż wiaty przystankowej,- regulacja wysokościowa,- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (w tym wykonanie i ustawienie po zakończeniu prac tablic informacyjnych zawierających informacje o dofinansowaniu zadania z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg )- przebudowa sieci wodociągowej,- przebudowa sieci elektroenergetycznych. 3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załącznikach do SWZ, tj:a) Projekcie umowy,b) Przedmiarze robót c) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,d) Załączonej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach