Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola-Kolonia (działka nr 113)

Gmina Stupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 06-561 Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (023) 653-12-54; 653-12-55 , fax. 023 653-10-16
 • Data zamieszczenia: 2020-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stupsk
  ul. H. Sienkiewicza 10
  06-561 Stupsk, woj. mazowieckie
  tel. (023) 653-12-54; 653-12-55, fax. 023 653-10-16
  REGON: 13037845600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stupsk.bipgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola-Kolonia (działka nr 113)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej na dz. Nr ew. 113 obręb 0017 Wola Kolonia. Szczegółowy zakres robót został zawarty w załączniku Nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz w dokumentacji projektowej dostępnej w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Stupsk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 3 000,00 zł, (słownie: trzy tyś zł) najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach