Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego

Gmina Garbatka-Letnisko ogłasza przetarg

 • Adres: 26-930 Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6210194, 6210163 w. 22 , fax. 486 210 054
 • Data zamieszczenia: 2021-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Garbatka-Letnisko
  ul. Skrzyńskich 1
  26-930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie
  tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, fax. 486 210 054
  REGON: 53193800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.garbatkaletnisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i organizacją ruchu. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy odcinka ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko o długości łącznej 354,62 mb, kategorii ulicy klasy L i wykonanie pełnej konstrukcji jezdni o szerokości 6,0 mb. Chodniki z kostki brukowej po stronie prawej o szerokości 2,0 mb oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,2m. Zjazdy publiczne i indywidualne na posesje z kostki brukowej. Na całym odcinku oświetlenie uliczne o długości 360mb – 12 słupów oświetleniowych. 2. Budowa zjazdu publicznego z ulicy Martyrologii stanowiącej działki ewid. nr 511/7 i 479/1 na działki ewid. nr 511/6 i 511/9 zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. 3. Utwardzenie terenu płytami ażurowymi na wysokości dziełek nr ewid.1/11 i 1/36 o powierzchni ok. 428 m2 4. Wykonawca wykona i najpóźniej w dniu rozpoczęcia zamontuje 2 tablice informujące o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) zgodną z ze wzorem oraz zasadami umieszczania określonymi w uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Tablicę informacyjną należy umieścić na odcinku początkowym i końcowym przedmiocie inwestycji w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym. Miejsce umieszczenia tablic informacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym. Minimalny rozmiar logo umieszczonego na tablicy informacyjnej to 80x120 cm. Logo powinno wypełniać całą powierzchnię tablicy informacyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach