Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez Ulicę)

Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7721141 , fax. 029 7721141
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60 60
  07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 029 7721141, fax. 029 7721141
  REGON: 00054660900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl w zakładce: przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez Ulicę)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje 1. Przestawienie kapliczki - 1 szt. 2. Roboty pomiarowe na odcinku 3165 mb. 3. Odhumusowanie (usunięcie gleby, torfów i humusu) w ilości 17 832 m3. 4. Karczowanie drzew - 356 szt. 5. Usunięcie krzewów - 1 920m2. 6. Roboty rozbiórkowe - rozebranie przepustów rurowych o śr. 80 cm- 20 mb 7. Roboty ziemne - rowy przydrożne na odcinku 3165mb. 8. Budowa dwóch przepustów stalowych o łącznej długości 31 mb. 9. Wykonanie jezdni drogi (podbudowa o grub. 20 cm z kruszyw łamanych, nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna 4 cm i warstwa wiążąca 4 cm) o długości 3165 mb i szerokości zmiennej od 5,5 mb do 6,70 mb oraz wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 1 mb. 10. Wykonanie zjazdów gospodarczych w ilości 2925m2 o nawierzchni asfaltowej. 11. Regulacja zaworów wodociągowych w ilości 22 szt. 12. Wykonanie przepustów betonowych ? 40 pod zjazdami w ilości 160 mb ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi w ilości 28 szt. 13. Wykonanie przepustów betonowych ? 40 pod zjazdami w ilości 20 mb ze ściankami czołowymi monolitycznymi w ilości 4 szt. 14. Oznakowanie pionowe - 27 szt. znaków drogowych oraz montaż barier energochłonnych SP-05 w ilości 80 mb. 15. Przebudowa oświetlenia ulicznego - linii napowietrznej NN, kolidującej z nowoprojektowanym układem drogowym oraz przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej. 16. Przebudowa sieci wodociągowej. 17. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl w zakładce: przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach