Przetargi.pl
„Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi”

Gmina Władysławów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-710 Władysławów, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632804651
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Władysławów
  Rynek
  62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie
  tel. 632804651
  REGON: 311019585
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załącznikach do swz – dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach