Przetargi.pl
Rozbudowa części zachodniej kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach w ramach zadania: Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2016-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa części zachodniej kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach w ramach zadania: Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres podstawowy robót stanowiący przedmiot umowy został opisany dokumentami przetargowymi takimi jak: a) projekt budowlany - wersja elektroniczna b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) - wersja elektroniczna d) przedmiar robót - obejmujący roboty wszystkich branż e) plan sytuacyjny Przedmiot zamówienia obejmuje część zakresu robót określonego w dokumentacji technicznej autorstwa Usług Projektowych BIPROMAR i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę AB.7351-1-1-0598/2009 z dnia 12.10.2009 r. wraz ze zmianą decyzją nr 647.2012 z dnia 12.10.2012 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127143
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 104 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ug.polkowice.pl/?ID2=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach