Przetargi.pl
Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego poprzez dobudowę budynku hali sportowej do budynku krytej pływalni Solan, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli.

Gmina Nowa Sól - Miasto ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. M. J. Piłsudskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 590 300 , fax. 684 590 358
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sól - Miasto
  ul. M. J. Piłsudskiego 12
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 684 590 300, fax. 684 590 358
  REGON: 97077028000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego poprzez dobudowę budynku hali sportowej do budynku krytej pływalni Solan, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego poprzez dobudowę budynku hali sportowej do budynku krytej pływalni Solan, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Charakterystyka zadania inwestycyjnego. Halę zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie budynku pływalni, który znajduje się w trakcie realizacji. Głównym przeznaczeniem hali jest funkcja sportowa umożliwiająca przeprowadzanie rozgrywek sportowych w piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę ręczną (na obszarze nawierzchni sportowej hali zaprojektowano boisko główne i trzy boiska treningowe do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki), ponadto hala służyć będzie dla celów treningowych oraz urządzania imprez typu koncerty i występy. W hali sportowej na poziomie parteru zaprojektowano nawierzchnię kombi elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach wraz z nawierzchnią ochronną z PCV służącą do zabezpieczania podstawowej nawierzchni sportowej w halach i salach gimnastycznych podczas imprez innej rangi niż sportowe, cztery widownie mobilne każda po 66 miejsc siedzących oraz 3 miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich (łącznie 267 miejsc). Na I piętrze zaprojektowano trybuny stałe dla 529 widzów. Podstawowym pomieszczeniem obiektu jest pomieszczenie pn.: „Hala sportowa” o powierzchni 1.243,71 m2. Poza tym pomieszczeniem w obiekcie są pomieszczenia pełniące różne funkcje towarzyszące umożliwiające przeprowadzanie treningów, organizację imprez sportowych. W obiekcie zaprojektowano także strefę pomieszczeń dla zarządcy hali - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach zadania należy wykonać budynek hali sportowej zaprojektowanej na planie prostokąta o wymiarach 58,51m x 48,025m, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, dobudowany do budynku pływalni będącej w trakcie realizacji, z przejściem między halą a pływalnią. Bryła budynku hali sportowej składa się z dwóch części: a) hali sportowej, z trybunami oraz z 2-kondygnacyjnym zapleczem sanitarno-szatniowym, siłownią, krytej łukowym dachem na dźwigarach z drewna klejonego, dwuprzęsłowych o rozpiętości przęseł 35,73 m. i 9,60 m., maksymalna wysokość hali 17,18 m, b) 2-kondygnacyjnej części po zachodniej stronie, z zapleczem sanitarnym na parterze oraz z pokojami biurowymi na I piętrze przeznaczonymi dla zarządcy obiektu, przykrytej dachem płaskim. Do budynku hali sportowej zaprojektowano 5 wejść w tym: od północy w centralnej części budynku, zaprojektowano wejście główne dla widzów - cztery drzwi 2-skrzydłowe. Po północnej stronie zaprojektowano jeszcze 2 wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych znajdujących się w skrajnych narożnikach budynku. Po stronie zachodniej, w części budynku, który przykryty jest dachem płaskim, zaprojektowano wejście dla administracji oraz codziennych użytkowników hali sportowej lub siłowni. Od strony południowej zaprojektowano wejście służące dostawom sprzętu, scenografii itp. w przypadku organizacji imprez masowych na płycie hali sportowej. W budynku zaprojektowano windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Konstrukcja budynku: 1. słupy, trybunę oraz ściany budynku hali sportowej zaprojektowano jako żelbetowe i z bloczków wapienno-piaskowych, 2. nad częścią parteru hali sportowej zaprojektowano stropy monolityczne żelbetowe, 3. konstrukcję dachu części wysokiej hali stanowią dźwigary z drewna klejonego oparte na słupach żelbetowych oraz ścianie żelbetowej, 4. część niższa hali jest piętrowa, niepodpiwniczona w kształcie prostokąta o wymiarach 9,25x46,38m, konstrukcję nośną stanowią ściany żelbetowe i z bloczków wapienno-piaskowych, stropy zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe. W budynku zaprojektowano następujące instalacje i systemy: zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji podłogi sportowej, kotłowni gazowej o mocy 300 kW, klimatyzacji pomieszczeń biurowych, elektryczną wewnętrzną, odgromową, fotowoltaiczną, słaboprądowe: okablowanie strukturalne LAN, monitoring, sygnalizację włamania i napadu, sygnalizację pożaru, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, oddymiania klatek schodowych, instalację nagłośnieniową, kontrolę dostępu, tablicę wyników, telebim. Do budynku należy wykonać przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz energetyczne a także instalację elektryczną oświetlenia zewnętrznego. W otoczeniu budynku należy wykonać zagospodarowanie terenu - wjazd, kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjnym, ciąg jezdny, parking, ciągi piesze i opaska, zieleń, mała architektura. 3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku hali sportowej: - powierzchnia zabudowy 2.761,34 m², - powierzchnia użytkowa parteru 2.463,73 m2, - powierzchnia użytkowa piętra + antresola reżysera 1.385,44 m2, - powierzchnia użytkowa razem 3.849,17 m2, - kubatura 37.655,22 m3, - wysokość budynku 17,18 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212225-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenia (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2) Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229,1089 i 1132) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, 4) zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ, 5) formularz – kryteria pozacenowe – doświadczenie kierownika budowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. 6) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – nie dotyczy wniesienia wadium w pieniądzu, 7) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych; Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach