Przetargi.pl
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RUDNIE

Gmina Pelplin ogłasza przetarg

 • Adres: 83-130 Pelplin, plac Grunwaldzki 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 536 12 61 , fax. 536 14 64
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pelplin
  plac Grunwaldzki 4 4
  83-130 Pelplin, woj. pomorskie
  tel. 58 536 12 61, fax. 536 14 64
  REGON: 19167533300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RUDNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku szkolnego w Rudnie. Projektowana rozbudowa stanowi obiekt 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony ze stropodachem płaskim. Budynek wykonywany w technologii tradycyjnej ze stropodachem pokrytym papą termozgrzewalną. Fundamenty żelbetowe monolityczne, ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Ściany konstrukcyjne grubości 39 cm z gazobetonu gr. 24 cm oraz docieplenie styropianem gr. 15 cm. Ściany wewnętrzne z gazobetonu gr. 24 cm. Nadproża prefabrykowane L19, podciągi żelbetowe monolityczne. Stropy żelbetowe z płyt kanałowym typu Żerań. Stropodach ocieplany styropianem i keramzytem. Pokrycie dachu papa termozgrzewalną. Schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III z wykonaniem gładzi gipsowej dwuwarstwowej. Posadzki w pomieszczeniach WC, na ciągach komunikacyjnych oraz klatce schodowej z terakoty przeciwpoślizgowej o podwyższonej odporności na ścieranie i wytrzymałości. W pomieszczeniach WC terakota i glazura w kl. I o wymiarach odpowiednio 30x30, 30x60. Pomieszczenia klas , gabinetu pedagoga i pokoju nauczycielskiego- posadzki tarkietowe zgrzewane antystatyczne o podwyższonej odporności ogniowej. Stolarka okienna PCV z profili 5-cio komorowych szklone szkłem fluatowanym gr. 4 mm dwuwarstwowo. Parapety PCV. Drzwi wewnętrzne systemowe na profilu drewnianym fornirowane okleiną drewnianą. Drzwi zewnętrzne z profili PCV wzmocnione aluminium z samozamykaczami. Malowanie wewnętrzne 2xfarbami silikatowymi ( kolor do uzgodnienia z użytkownikiem), elementy drewniane w kolorze naturalnym lakierowane 2x lakierem poliuretanowym. Elementy metalowe malowane 2x farbami chloro-kauczukowymi na podkładzie z farby tlenkowej. W ciągach komunikacyjnych i na klatce schodowej - lamperia olejna z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowaniem .Elewacje - tynk akrylowy ( barwiony w masie )z biocydami (uwaga- uszczegółowienie opisu technicznego). Cokół budynku z masy tynkarskiej typu gramaplast. Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Instalacje w budynku. W budynku przewiduje się wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych zgrzewanych . W zakresie instalacji wodociągowej należy przewidzieć hydranty 25 na każdej kondygnacji z wężem 30 m półsztywnym. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej (wykonać zgodnie z opisem ochrony pożarowej z projektu budowlanego). Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Urządzenia sanitarne :umywalki porcelanowe o szer. Min. 50 cm ,umywalki dla niepełnosprawnych - dostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych ( wklęsłe). Muszle ustępowe typu kompakt. Instalacja c.o. -z rur miedzianych, grzejniki stalowe dwu- lub jednopłytowe. Odpowietrzanie za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających i zaworów odpowietrzających przy każdym grzejniku. Instalacja elektryczna- zasilanie od istniejącego złącza kablowego zainstalowanego na zewnątrz budynku. W ramach zadania należy wykonać : wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnicę główną, rozdzielnice piętrowe, instalacje gniazd wtykowych , instalacje oświetleniową, ochronę przepięciową, ochronę od porażeń, instalację oświetlenia awaryjnego, instalacje piorunochronną i uziemiającą, instalację uziemiającą, ochronę od porażeń, ochronę p.pożarową i p.przepięciową. Budynek szkolny ( rozbudowa) o powierzchni zabudowy 359,82 m2 Powierzchnia całkowita 626,00 m2 Powierzchnia parteru 312,73 m2 Powierzchnia piętra 313,27 m2 Kubatura 2.605,10 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 20.000 złotych słownie : dwadzieścia tysięcy złotych 1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy o/Pelplin Nr rachunku : 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RUDNIE 2. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed?siębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego; b) określenie przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy. 6. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia. 11. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 13. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie b) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy, d) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pelplin.pl-> bip->przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach