Przetargi.pl
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe - dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”

Gmina Iwaniska ogłasza przetarg

 • Adres: 28-570 Iwaniska, ul. Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 601 254 , fax. 158 601 240
 • Data zamieszczenia: 2021-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iwaniska
  ul. Rynek 3
  28-570 Iwaniska, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 601 254, fax. 158 601 240
  REGON: 83040982100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iwaniska.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe - dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe - dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”. Roboty budowlane obejmują prace: wykończeniowe, instalacyjne wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacji; elektrycznej, informatycznej, słabo prądowych, zagospodarowania terenu wraz z infrastruktura techniczną i modernizacją boiska. W ramach zadania planuje się: - dokończenie budowy pawilonu edukacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, modernizacja istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej; - zagospodarowanie działki (drogi, chodniki, parking, ogrodzenie) z przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego. W ramach I etapu został wykonany stan surowy otwarty. Gmina Iwaniska posiada: pozwolenie na budowę: DECYZJA Nr 2.16.2017.Iw z dnia 05.01.2018 r. rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe, na działce o nr ew. 721/1 położonej w miejscowości Ujazd, gm. Iwaniska, która obejmuje dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego o wymiarach 39,74m x 8,24m wraz z łącznikiem o wymiarach 5,24m x 10,91m. Pawilon edukacyjny o powierzchni zabudowy 368,85m2 , powierzchni użytkowej 299,05m2, kubaturze 1261,74m3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" Osi VII „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach