Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem

Gmina Jedlicze ogłasza przetarg

 • Adres: 38-460 Jedlicze, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 352 207 , fax. 134 352 025
 • Data zamieszczenia: 2020-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlicze
  Rynek 6
  38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie
  tel. 134 352 207, fax. 134 352 025
  REGON: 37044055400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlicze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Długie, Gmina Jedlicze, na dz. o nr ewid. 101, o projektowany segment szkolny ( cztery sale lekcyjne, szatnia, sanitariaty, niezbędna komunikacja, instalacje wewnętrzne ). W projektowanym łączniku komunikacyjnym, łączącym część istniejącą z częścią projektowaną przewidziano zamontowanie platformy pionowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Przez projektowaną budowę pochylni zewnętrznej i platformy pionowej, wszystkie pomieszczenia budynku będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Projektowany segment szkolny w ramach rozbudowy lokalizuje się od strony południowej działki zajmując istniejący plac zabaw dla dzieci, który w ramach zadania zostanie przeniesiony w zachodnią część terenu inwestycji. Rozbudowę obejmującą sale lekcyjne kwalifikuje się jako budynek dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem bez podpiwniczenia. Rozwiązania architektoniczne dostosowano do rozwiązań istniejącego budynku szkoły. Dach nad salami lekcyjnymi i korytarzem zaprojektowano o tym samym kącie nachylenia, wysokości kalenicy i okapu jak w części istniejącej budynku szkoły. 3.2 Zakres prac do wykonania obejmuje: BRANŻA BUDOWLANA: 1. Roboty przygotowawcze i ziemne. 2. Fundamenty. 3. Ściany przyziemia. 4. Elementy żelbetowe ścian i stropu przyziemia. 5. Ściany parteru. 6. Elementy żelbetowe ścian i stropu parteru. 7. Ściany piętra. 8. Elementy żelbetowe ścian i stropu piętra. 9. Więźba dachowa. 10. Dach. Pokrycie. 11. Poddasze. 12. Podłoża posadzek parteru. Ścianki dzialowe. 13. Tynki wewnętrzne i okładziny. 14. Stolarka. 15. Posadzki. 16. Połączenie części istniejącej i projektowanej. 17. Roboty malarskie. 18. Elewacja. 19. Elementy zewnętrzne. Pochylnia i podesty wejściowe. 20. Elementy zewnętrzne. Chodniki, plytki odbojowe i korytka ściekowe. 21. Plac manewrowy i miejsca postojowe. 22. Uzupełnienie nawierzchni na drogach istniejących. 23. Elementy zewnętrzne. Roboty wykończeniowe i towarzyszące. 24. Dostawa i montaż podnośnika pionowego, dla osób niepełnosprawnych. BRANŻA ELEKTRYCZNA: 1. Roboty instalacyjne elektryczne wyłacznik wlz od tg do t1. 2. Roboty instalacyjne elektryczne instalacja wewnetrzna. 3. Roboty instalacyjne elektryczne instalacja połączeń wyrównawczych. 4. Roboty instalacyjne elektryczne pomiary. 5. Instalacja odgromowa w obiekcie. 6. Roboty instalacyjne elektryczne instalacje alarmowe. BRANŻA SANITARNA: 1. Instalacje wodociągowe. 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 3. Instalacja centralnego ogrzewania. 4. Kotłownia. 5. Izolacje rurociągów. 6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. W ofercie należy uwzględnić: 1. Wycięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji. Uzyskany materiał drzewny ( karpiny, gałęzie) Wykonawca przewidzi do utylizacji w ramach utylizacji odpadów z budowy. 2. Wyposażenie toalet: pojemnik na mydło w płynie, zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku, pojemnik na odpadki i zużyte ręczniki, uchwyt na papier toaletowy, suszarka do rąk. 3. Przeniesienie placu zabaw: Lp. Wyszczególnienie robót Jedn. miary Ilość jedn. 1. Usunięcie warstwy gruntu rodzimego o gr. do 30 cm z przewozem z ziemi na odległość do 5,0 km m2 178 2. Elastyczny krawężnik z wewnętrznym usztywnieniem o wym. 100 x 25 x 5 cm – naokoło placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną mb 68 3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III. m2 178 4. Warstwa izolacyjna - geowłóknina o właściwościach separacyjnych i odsączających 150g/02, układana sposobem ręcznym m2 178 5. Warstwa odsączająca z piasku o gr. 5cm m2 178 6. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gran. 31,5-63 mm po zagęszczeniu 15 cm m2 157,75 7. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gran. 2- 34,5 mm po zagęszczeniu 5 cm m2 157,75 8. Wykonanie fundamentów wraz z kotwami stalowymi dla zamontowania urządzeń zabawowych kpl 1,0 9. Nawierzchnia bezpieczna – wylewana pu PZ 45 HIC 1,50m, zgodnie z PN-EN1177+AC:2019-04 a) Warstwa podkładowa dolna z granulatu (SBR + pu) gr 35mm b) Warstwa użytkowa górna z granulatu (EPDM + pu ) gr 10mm, elastyczna w dwóch kolorach; ceglasto-czerwonym/zielonym. Uwaga: nie dopuszcza się stosowania barwionych granulatów z recyklingu. m2 157,75 10. Montaż zdemontowanych urządzeń zabawowych wg zał. nr.1 kpl 1,0 11. Ława pod krawężnik z chudego betonu mb 68 12. Ogrodzenie placu zabaw od strony boiska. Siatka „tkana” rozpinana na słupkach stalowych o rozstawie 3m, wys. siatki 2m. mb 27 13. Wykonanie niwelacji ternu po zakończeniu prac Uwaga: 1. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zapewni sobie dostęp do wody i energii elektrycznej na cele budowlane na czas realizacji Inwestycji. Koszt zużycia wody i energii elektrycznej w czasie realizacji inwestycji pokrywa Wykonawca. 2. W zakresie Wykonawcy jest dokonanie wszelkich uzgodnień z PSG sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. oraz JPGKiM sp. z o.o. koniecznych dla realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres prac do wykonania precyzuje dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót. 3.3 Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa). Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Gminy Jedlicze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 tys. złotych ( słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r Nr 42, poz. 275); 4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w Banku Spółdzielczym O/Jedlicze Nr konta bankowego: 48 8636 1028 2002 1400 0101 0010; 5 Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem”. 6 Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7 Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lecz w osobnej zewnętrznej kopercie podpisanej „Wadium – Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem ". 8 W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) w art. 46 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie . Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 10 Okoliczności i zasady zatrzymania oraz zwrotu wadium, określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach