Przetargi.pl
Rozbudowa budynku szkolnego o pomieszczenia przedszkolne w Mierzycach

Gmina Wierzchlas ogłasza przetarg

 • Adres: 98-324 Wierzchlas, ul. Szkolna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 866 112 , fax. 438 434 384
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzchlas
  ul. Szkolna 7
  98-324 Wierzchlas, woj. łódzkie
  tel. 438 866 112, fax. 438 434 384
  REGON: 73093476600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchlas.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku szkolnego o pomieszczenia przedszkolne w Mierzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa budynku szkolnego o pomieszczenia przedszkolne w Mierzycach”. W ramach rozbudowy planowana jest od strony południowej budowa budynku parterowego murowanego o maksymalnych wymiarach 15,05 x 18,20 m i wysokości w kalenicy 4,88 m. Dach dwuspadowy o pokryciu papy termozgrzewalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa załączona do siwz-u (załączniki nr 4, 5 i 6). Całość zadania należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych posługując się pomocniczo przedmiarem robót. W przypadku rozbieżności między projektem budowlanym, a kosztorysem decydujące znaczenie ma projekt budowlany. Uwaga! Etap I - w trakcie realizacji. W dniu 30.04.2020 r. mija termin wykonania I etapu inwestycji. Rozpoczęcie realizacji drugiego etapu nie koliduje z obecnie realizowanym zadaniem. Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację II etapu, który jest przedmiotem niniejszego postępowania uzależnione jest od otrzymania dofinansowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonanie przedmiotu zamówienia nie wymaga szczególnych uprawnień określonych przepisami prawa – w związku z tym Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach