Przetargi.pl
,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą – Roboty wykończeniowe piętra i doposażenie”

Gmina Białaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-307 Białaczów, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 581 414 , fax. 447 581 414
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białaczów
  ul. Piotrkowska 12
  26-307 Białaczów, woj. łódzkie
  tel. 447 581 414, fax. 447 581 414
  REGON: 59064782000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą – Roboty wykończeniowe piętra i doposażenie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej; b) wykończenie pomieszczeń piętra, wykonanie zjazdu w systemie zaprojektuj i wybuduj, utwardzenie działki, wykonanie chodnika, wymiana ogrodzenia, ocieplenie budynku szkoły. OPIS ZADANIA 1. Wykończenie pomieszczeń piętra: - Wykonanie izolacji posadzki z foli - Wykonanie izolacji dzwiękochronnych ze styropianu gr. 5 cm - Wykonanie wylewki cementowej 12 MPa - Wykonanie posadzki z gres/tarket wraz z wywinięciem na ścianę 15 cm - Wykonie tynków cem-wap - Wykonie gładzi jednokrotnych - Malowanie pomieszczeń - Wykonanie sufitu podwieszonego - Wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji wod-kan, c.o. went. i elektrycznych - Zamontowanie osprzętu hydraulicznego i elektrycznego - Zamontowanie drzwi Szczegółowy zakres zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. 2. Wykonanie zjazdu w systemie zaprojektuj i wybuduj: - opracowanie map do celów projektowych - wykonanie projektu budowlanego - opracowanie projektu organizacji ruchu - uzyskanie wszystkich uzgodnień decyzji i opinii do wykonywania w/w robót - zajęcie pasa drogowego - wykonanie robót - uporządkowanie teren Zjazd dostosować do warunków zjazdu publicznego. W kosztach zadania należy przewidzieć wszystkie niezbędne roboty, materiały oraz sprzęt do wykonania w/w robót. 3. Utwardzenie działki: - wykonanie korytowania - wykonanie profilowania oraz podsypki cem-piaskowej gr. 15 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 23 - utwardzenie kostką gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej - w kosztach należy uwzględnić koszt obramowania krawężnikiem 15x30 na ławie betonowej W kosztach zadania należy przewidzieć wszystkie niezbędne roboty, materiały oraz sprzęt do wykonania w/w robót. 4. Wykonanie chodnika: - rozebrania chodnika betonowego - rozebranie uszkodzonej nakrywy studzienki wodomierzowej - wykonanie przykrywy betonowego z wyłazem żeliwnym fi 80 oraz wypoziomowanie do poziomu terenu - wykonanie korytowania - podsypka pisakowa gr. 10 cm - podbudowa z kruszywa gr 8 cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowe gr. 35 cm - wykonanie schodów z kostki gr. 6 cm, obramowanie z obrzeży (schody 2 kpl) - wykonanie obramowania z obrzeży betonowych gr. 6x20 - Wykonanie obłożenie schodów z płytek antypoślizgowych gres na schodach do szkoły. 5. Wymiana ogrodzenia: - demontaż ogrodzenia istniejącego z spadki częściowo słupki betonowe częściowo stalowe - wykonanie nowego ogrodzenia betonowego (dwie płyty pełne jedna ażurowa) słup betonowe obetonowane. 6. Ocieplenie budynku szkoły - mycie elewacji - zeskrobanie uszkodzonych fragmentów elewacji - uzupełnienie ubytków w elewacji - gruntowanie elewacji - ocieplenie elewacji styropianem gr. 5 cm wraz z wyprawą elewacyjną silikonową (w kosztach należy uwzględnić koszty demontażu i montażu rynien, parapetów, tablic informacyjnych itp. ocieplenia ościeży, zamontowanie listew narożnikowych, cokołowej, wykonane parapetów oraz obróbek blacharski z blachy powlekanej). - remont schodów do kuchni oraz wejścia do piwnicy - remont daszków nad wejściami 7. Zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej Szczegółowy opis wyposażenia sali został zawarty w Załączniku nr 8a do SIWZ - Kosztorys ofertowy. W kosztach zadania należy przewidzieć wszystkie niezbędne roboty, materiały oraz sprzęt do wykonania w/w robót. W kosztach należy uwzględnić tyczenie oraz inwentaryzacje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej dotyczącej w/w zadania i STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości: 5 000,00 PLN 6.2 wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 6.3 wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Białaczowie nr konta: 61 8992 0000 0013 5106 2000 0020 z adnotacją : „Wadium na zadanie pn.: Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą – Roboty wykończeniowe piętra i doposażenie” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 6.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) na podstawie, którego będzie możliwe wymaganie zapłaty kwoty wadium. 6.7 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 6.9 Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt 6.13. 6.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.14 Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 6.15 Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 2. Formularz ofertowy. 3. Kosztorysy ofertowe. 4. Oświadczenie o przynależnosci lub braku przynalżnosci do tej samej grupy kapitałowej. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 6. Wadium, o ile jest wniesione w formie niepieniężnej 7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach