Przetargi.pl
Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 296 07 77
 • Data zamieszczenia: 2022-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu
  Aleja Zwycięstwa 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 296 07 77
  REGON: 000515885
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.sosnowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu". 2. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i składa się z części projektowej i realizacyjnej.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:3.1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do należytego wykonania zadania z podziałem na branże oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami. Uzyskanie niezbędnych do realizacji ostatecznych decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie robót w zależności od zakwalifikowania, opinii, ekspertyz i pozwoleń oraz wytycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych odbiorów i uzyskania pozwolenia obiektu na użytkowanie;3.2. wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, pozwolenie na budowę oraz umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.4.Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi – Załącznik nr 2 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy. 5.Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi: 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 20.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)2. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących wadium zostały zawarte w Rozdziale VI SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;4. zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:4.1 jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy w wyżej wymienionym zakresie. Ponadto doświadczenie tej osoby będzie punktowane w ramach przyjętego kryterium oceny ofert;4.2 jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika robót w/w specjalności;4.3 jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika robót w/w specjalności.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w podpunktach 4.1 - 4.3.W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 1646).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach