Przetargi.pl
Rozbudowa budynku magazynu materiałów łatwopalnych na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3257235 , fax. 032 3257285
 • Data zamieszczenia: 2014-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
  Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12 12
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 3257235, fax. 032 3257285
  REGON: 27334026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcgw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Osoba prawna utworzona w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku magazynu materiałów łatwopalnych na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku magazynu materiałów łatwopalnych znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice, polegająca na powiększeniu powierzchni magazynu przez rozbudowanie istniejącej wiaty oraz dobudowanie od strony południowej wiaty na puste opakowania. Ponadto, wykonanie od strony wschodniej i południowej budynku, żelbetowej płyty umożliwiającej transport materiałów wózkiem widłowym. Parametry budynku: - powierzchnia użytkowa magazynu: przed rozbudową: 14,92 m2 po rozbudowie: 30,92m2 - powierzchnia zabudowy łącznie z wiatą: przed rozbudową: 37,05 m2 po rozbudowie:49,40m2 - kubatura budynku brutto: przed rozbudową: 64,50 m3 po rozbudowie: 127,26m3 - kubatura wiaty brutto: przed rozbudową: 61,02 m3 po rozbudowie 34,80m3 Zakres zamówienia obejmuje: -Wymurowanie projektowanych ścian, wypełnienie otworu w stropodachu z płyt korkowych po zdemontowanym wentylatorze, osadzenie projektowanego nadproża nad bramą, -Wykonanie posadzki żelbetowej z powłoka żywiczną, -Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych i zewnętrznych, cienkowarstwowych, mineralnych, -Wykonanie obróbek blacharskich, -Wykonanie jednowarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej -Wykonanie konstrukcji stalowej -Wykonanie instalacji elektrycznej: oświetlenie i zasilanie budynku, instalacji odgromowej oraz wentylacyjnej. Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia w Załączniku nr 8 do SIWZ. 2.Dokumenty składające się na SIWZ są wzajemnie opisujące i uzupełniające się. Odręczne zapisy na dokumentacji są obowiązujące. Wszelkie roboty wykazane w przynajmniej jednym z w/w dokumentów powinny być wykonane, w sposób aby wykonać cały zakres przedmiotu umowy opisany w dokumentacji przetargowej, a ich koszt powinien być uwzględniony w cenie umownej. W przypadku sprzeczności pomiędzy dokumentami, wprowadza się następującą hierarchię ważności dokumentów: 1) Umowa, 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 3) Szczegółowy opis zamówienia, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowanych, 4) Dokumentacja projektowa, 5) Oferta Wykonawcy 3. Jeżeli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów-produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego. Ocena ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych lub odrzuceniu oferty z powodu ich nie równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452628009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 119 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rcgw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach