Przetargi.pl
Rozbudowa - przebudowa dróg gminnych nr 060539C Trzebcz Szlachecki – Stablewice, nr 060540C Trzebcz Szlachecki – Wieś

Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-253 Kijewo Królewskie, ul. Toruńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 867 056 , fax. 566 867 056
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie
  ul. Toruńska 2
  86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 867 056, fax. 566 867 056
  REGON: 53700700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kijewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa - przebudowa dróg gminnych nr 060539C Trzebcz Szlachecki – Stablewice, nr 060540C Trzebcz Szlachecki – Wieś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się: rozbudowa - przebudowa dróg gminnych nr 060539C Trzebcz Szlachecki – Stablewice i nr 060540C Trzebcz Szlachecki – Wieś o długości 655,00 m. Dla przebudowywanej drogi przyjęto następujące założenia techniczne: - KR-1 - Droga VII klasy technicznej; - Szerokość jezdni 4,00 - 5,00 m - Szerokość korony 8,00 m - Prędkość projektowa 30 km / h - Szerokość chodnika 2,00 m Projektuje się szerokość jezdni 5,00 m o przekroju jednostronnym oraz projektuje się szerokość jezdni 4,00 m o przekroju daszkowym i spadku poprzecznym i = 2,0 %. Obustronne pobocze o szerokości 1,00 m i spadku poprzecznym i = 3 %. Spadki podłużne niwelety mieszczą się w granicach normatywu. Na planie sytuacyjno – wysokościowym pokazano geometrię drogi w planie, szerokość jezdni wraz z poboczami, usytuowanie zjazdów na posesję, spadki poprzeczne jezdni oraz projektowany chodnik. Chodnik o szerokości 2,00 m, zaprojektowano o jednostronnym spadku poprzecznym i = 2 % w stronę jezdni. Od strony jezdni, chodnik ująć w krawężnik betonowy o wymiarach 12/15 x 30 x 100 cm, ustawiony na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15, natomiast od strony posesji, ująć w obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm i ustawić na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Jezdnię od km 0+00,00 do 0+450,00 zaprojektowano o następującej konstrukcji: · Oczyszczenie nawierzchni · Skropienie · Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy bitumicznej AC 11S grub. 4 cm Uwaga! Na odcinku od km 0+000 ,00 do km 0+100,00 należy sfrezować istniejąca nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnię poszerzenia jezdni zaprojektowano o następującej konstrukcji: · Warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grub. 4 cm AC 11S · Warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna grub. 4 cm AC 16W · Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0-31,5 mm, grub. 5 cm · Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 0-63 mm grub. 25 cm · warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm Jezdnię od km 0+450,00 do 0+655,00 zaprojektowano o następującej konstrukcji: · Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm grub. 15 cm · Oczyszczenie nawierzchni · Skropienie · Warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna grub. 4 cm AC 16W · Warstwa ścieralna nawierzchni z masy bitumicznej AC 11S grub. 4 cm Nawierzchnię poszerzenia jezdni zaprojektowano o następującej konstrukcji: · Warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grub. 4 cm AC 11S · Warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna grub. 4 cm AC 16W · Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0-31,5 mm, grub. 5 cm · Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 0-63 mm grub. 25 cm · warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm Utwardzenie pobocza wykonać z · tłucznia kamiennego 0-31,5 mm o średniej grubości warstwy kamienia po zagęszczeniu 10 cm, · Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 0-31,5 mm grub. 10 cm Nawierzchnię chodnika z kostki betonowej zaprojektowano o następującej konstrukcji: · warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm · warstwa podbudowy z gruzu betonowego 0 / 31,5 mm grub. 10 cm · podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm · kostka betonowa typu POLBRUK grub. 6 cm, koloru szarego. Nawierzchnię zjazdu bitumicznego zaprojektowano o następującej konstrukcji: • warstwa ścieralna, z betonu asfaltowego, grub. 4 cm • warstwa wiążąca, z betonu asfaltowego, grub. 4 cm • istniejąca podbudowa z brukowca Nawierzchnię zjazdów oraz miejsc parkingowych z kostki betonowej zaprojektowano o następującej konstrukcji: · kostka betonowa czerwona grubości 8 cm, · podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm, · podbudowa z kruszywa łamanego twardego 2-31,5 mm, grub. 20 cm, · warstwa odsączającej z piasku grubości 10 cm Krawężniki, opornik i obrzeże · krawężniki zaprojektowano betonowe typu ulicznego o wymiarach 12/15 x 30 x 100 cm ustawionej na ławie betonowej z oporem z betonu B15. · krawężniki wjazdowe zaprojektowano betonowe o wymiarach 15x 22 x 100 cm ustawionej na ławie betonowej z oporem z betonu B15. · oporniki zaprojektowano betonowe o wymiarach 12 x 25 x 100 cm ustawionej na ławie betonowej z oporem z betonu B15. · obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm, ustawione na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Odwodnienie dróg zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne przebudowywanej jezdni i poboczy na przylegające tereny zielone i do istniejących rowów drogowych o przekroju trapezowym. W celu bezproblemowego spływu wód z powierzchni jezdni, projektuje się ścinanie i plantowanie mechaniczne poboczy gruntowych na szerokości 0,50 m. Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku jezdni a następnie ściekiem pochodnikowym na tereny zielone. Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zaprojektowano pod zjazdem przepust drogowy z rury POLIETYLENU PEHD o średnicy 40 cm i długości 10,00 m. Przepust posadowiono na ławie z pospółki grub. 20 cm. Ścianki czołowe przepustu umocnić kamieniem naturalnym. Przepust usytuowany jest w osi rowu ze spadkiem 0,5% w kierunku zachodnim. Oznakowanie wykonać wg stałej organizacji ruchu. Należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Oznakować i utrzymać oznakowanie wg projektu na czas prowadzenia robót. Szczegółowy zakres całego przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte są w dokumentacji projektowej, SSTWiOR i przedmiarach robót. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane zadanie co najmniej 36 m-cy, maksimum 60 m-cy. Podane w niniejszej SIWZ oraz załącznikach nazwy własne (marka, znak towarowy, pochodzenie, producent, dostawca, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zastosowania przez oferenta urządzeń równoważnych, listę tych urządzeń wraz z parametrami należy załączyć do oferty celem porównania z urządzeniami zaprojektowanymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310 ze zm.). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033 z dopiskiem wadium do przetargu na: „Rozbudowa - przebudowa dróg gminnych nr 060539C Trzebcz Szlachecki – Stablewice, nr 060540C Trzebcz Szlachecki – Wieś” 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie w sekretariacie pok. 11, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ar. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 15. Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, 3) dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium. 16. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach