Przetargi.pl
„Rozbiórka kompleksu budynków PAN na działce 12/10 oraz budynku na działce 8/47 w Jabłonnie”

Polska Akademia Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 00-901 Warszawa, pl. Defilad
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 182 62 32 , fax. 22 182 70 58
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk
  pl. Defilad 1
  00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 182 62 32, fax. 22 182 70 58
  REGON: 32571300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Polska Akademia Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbiórka kompleksu budynków PAN na działce 12/10 oraz budynku na działce 8/47 w Jabłonnie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych wykonanie rozbiórki kompleksu budynków PAN na działce ew. 12/10 oraz budynku gospodarczego na działce ew. 8/47 w Jabłonnej wraz robotami towarzyszącymi. 2. Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania prac określają: 2.1. „Projekt rozbiórki kompleksu budynków PAN przy ul. Instytuckiej w Jabłonnie” z 19.03.2019 roku stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ wraz z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę z dnia 11.06.2019 roku; 2.2. „Projekt rozbiórki – opis techniczny budynku gospodarczego PAN przy ul. Instytuckiej w Jabłonnie” wraz ze zgłoszeniem z dnia 26.04.2019 roku, które stanowią Załącznik nr 8a do SIWZ. 2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Budynki na działce ew. 12/10 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. 4. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się na terenie objętym ochroną konserwatorską, dlatego wszystkie pozostałe budynki zlokalizowane na działce 12/10 a nie przeznaczone do rozbiórki należy zabezpieczyć w razie potrzeby przed uszkodzeniem podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Podczas wykonywania robót Wykonawca musi zapewnić dojazd służb do przepompowni ścieków na działce 12/7. 5. Przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentach, o których mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. Przedmiar robót ma za zadanie ułatwienie Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych wraz z wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym m.in. oczyszczenie terenu, skoszenie trawy, wycięcie krzewów i drzew (samosiejek) niewymagających pozwolenia na wycinkę, uprzątnięcie terenu (w tym wywóz wyciętych krzaków i drzew oraz zebranie i wywóz odpadów w tym odpadów niebezpiecznych - azbest), naniesienie zmian na mapie miasta oraz złożenie wykazów zmian dotyczących danych ewidencyjnych we właściwym organie administracji. 6. Zamawiający na podstawie przepisu art. 9a ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wizję lokalną przed terminem składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej z Zamawiającym. Szczegóły uzgodnienia wizji lokalnej zawarte zostały w Rozdziale VIII ust. 12 SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany będzie realizować roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do SIWZ. 8. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z zakresu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonania poszczególnych prac oraz wiedzą fachową wykonawcy, za zaproponowaną przez siebie cenę ryczałtową. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 9. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnego specjalistycznego sprzętu oraz zapewni nadzór osoby z uprawnieniami nad rozbiórką. 10. Zamawiający wymaga co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty obejmującą naprawę ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 11. Zamawiający stosownie do przepisu art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 i 5, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), dalej zwanej „PrBud” oraz dostawców materiałów i urządzeń. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 12. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy). 13. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. Informujemy, że zgodnie z przepisem art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44500000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wymagana przez Zamawiającego kwota wadium wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w formie: 1) pieniądza - wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, (00-901 Warszawa) Do potwierdzenia: - kopia dowodu wpłaty dołączona do oferty. Przelew należy opisać w następujący sposób: Wadium w postępowaniu: „Rozbiórka kompleksu budynków PAN na działce 12/10 oraz budynku na działce 8/47 w Jabłonnie” – znak ZZP.261.21.2019” Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli środki finansowe znajdują się na rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisach art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w przepisach art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium, na zasadach określonych w przepisie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w przepisie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w przepisie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w przepisie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w przepisie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1-4 SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w przepisie art. 22a ustawy Pzp; 6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy; 7) dokument potwierdzający wniesienie wadium. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach