Przetargi.pl
„Rowerem do pracy i szkoły w Żarach – etap I w podziale na dwie części”

Gmina Żary o statusie miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, pl. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 470 83 13 , fax. (068) 470 83 90
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żary o statusie miejskim
  pl. Rynek 1-5
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. (068) 470 83 13, fax. (068) 470 83 90
  REGON: 97077054000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rowerem do pracy i szkoły w Żarach – etap I w podziale na dwie części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.: „Rowerem do pracy i szkoły w Żarach - etap I” z podziałem na dwie części, każda w formule „zaprojektuj i wybuduj”:a) Część 1 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul.Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach. b) Część 2 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kilińskiego od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Budowlanych . 2) Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rowerem do pracy i szkoły w Żarach – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach”, Poddziałanie 3.3.1 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT”. 3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia OPZ – Rozdział III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości odpowiednio: a) dla Części 1: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), b) dla Części 2: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100). 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach i na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z formularzem oferty, oprócz oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wykonawca składa następujące dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeśli dotyczy b) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę na tę samą część, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona, odpowiednio w odniesieniu do oferowanej części zamówienia, w Załączniku Nr 2a i Załączniku 2b, Rozdział II SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach