Przetargi.pl
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – konserwacja, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych lub usuwanie awarii w budynkach lub lokalach stanowiących zasób Gminy Opole w 2023 roku.

MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU ogłasza przetarg

 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska 19
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  REGON: 161555210
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – konserwacja, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych lub usuwanie awarii w budynkach lub lokalach stanowiących zasób Gminy Opole w 2023 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane realizowane w 2023 r., w zakresie instalacji elektrycznych – konserwacja, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych lub usuwanie awarii w budynkach lub lokalach stanowiących zasób Gminy Opole w Rejonie I.Roboty budowlane realizowane w 2023 r., w zakresie instalacji elektrycznych – konserwacja, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych lub usuwanie awarii w budynkach lub lokalach stanowiących zasób Gminy Opole w Rejonie II.Roboty budowlane realizowane w 2023 r., w zakresie instalacji elektrycznych – konserwacja, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych lub usuwanie awarii w budynkach lub lokalach stanowiących zasób Gminy Opole w Rejonie III.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach