Przetargi.pl
Roboty remontowo – budowlane w zakresie : - wymiany drzwi drewnianych na aluminiowe do sal zajęć , - remontu podłogi z wymianą wykładziny, - malowania kotłowni z remontem tynków, w budynku Przedszkola nr 1 w Pszczynie przy ul.J,Kupca 1

Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 493 900 , fax. 324 493 955
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pszczynie
  ul. Rynek 2
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 324 493 900, fax. 324 493 955
  REGON: 52364300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowo – budowlane w zakresie : - wymiany drzwi drewnianych na aluminiowe do sal zajęć , - remontu podłogi z wymianą wykładziny, - malowania kotłowni z remontem tynków, w budynku Przedszkola nr 1 w Pszczynie przy ul.J,Kupca 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo – budowlane w zakresie: a. wymiany drzwi drewnianych na aluminiowe do sal zajęć; b. remontu podłogi z wymianą wykładziny, c. malowania kotłowni z remontem tynków, tj: na podstawie Załącznika nr 7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 7 i 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Potwierdzenie wniesienia wadium. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach