Przetargi.pl
Roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowcu.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 42-439 Żarnowiec, Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326473420 , fax. 326473420
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  Krakowska 23
  42-439 Żarnowiec, woj. śląskie
  tel. 326473420, fax. 326473420
  REGON: 00062963700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spzarnowiec.szkolnastrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. SALA GIMNASTYCZNA: Podłoga: 1.1 Demontaż przez odkręcenie od ściany i ponowny montaż drabinek gimnastycznych podwójnych 1.2 Demontaż osłon pilastrów i ponowny montaż (płyta OSB obciągnięta pianką i sztuczną skórą przyklejone pianką montażową do pilastrów 1.3 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <wykładzina sportowa poliuretanowa na granulacie gumowym gr 12 mm punktowo elastyczna. 1.4 Koszty utylizacji wykładziny PCV. 1.5 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań pęknięcia i wykruszenia podkładu betonowego pod nawierzchnie podłogi. 1.6 Montaż podłogi sportowej punktowo elastycznej z warstwą granulatu gumowego gr. 9 mm i warstwą użytkową poliuretanu gr 2 mm z malowaniem linii boisk. Wymiana okien: 1.7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 <kraty okienne>m2. 1.8 Wymiana okien zespolonych PVC na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 <okna 5 lub 6 komorowe białe, 4 kwaterowe, dwie górne kwatery uchylne za pomocą cięgien z poziomu podłogi, dwie dolne kwatery uchylno-rozwierane zestaw szybowy U-1,0 z szybą bezpieczną P-2 od wewnątrz sali>. 1.9 Koszty utylizacji zdemontowanych okien (PVC i szkło). 1.10 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <rozebranie parapetów blaszanych zewnętrznych>. 1.11 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m <Analogia - montaż parapetów z blachy malowanej proszkowo 2,10*0,25 m z zaślepkami bocznymi. Parapety w jednym kawałku bez składania>. 1.12 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <rozebranie parapetów wewnętrznych z płytek ceramicznych>. 1.13 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm <analogia - parapety wewnętrzne z płytek gresowych. Malowanie: 1.14 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. 2 SALE LEKCYJNE: (nr 5,6,4,1,7,11,16,17(komputerowa)): 2.1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <wykładzina rulonowa z PVC z resztkami kleju i listwami przypodłogowymi drewnianymi wysokości 12 cm. 2.2 Koszty utylizacji wykładziny PCV 2.3 Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome dla wyrównania chłonności podłoża. 2.4 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <wylewka samopoziomująca >. 2.5 Szpachlowanie tynku po zerwanych listwach przypodłogowych i wykonanie wyobleń na styku-posadzka ściana o promieniu 2 cm. 2.6 Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome. 2.7 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe < wykładzina obiektowa PCV na warstwach litych z warstwą użytkową 0,8 mm. Grubość całkowita min. 2 mm. Wywinięcie na ściany na wysokość 10 cm>. 2.8 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych. 2.9 Osadzenie listew wykończających aluminiowych w progach drzwiowych. Malowanie sali nr 16: 2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów. 2.11 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania. 2.12 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych. 2.13 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm. 2.14 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami. 3 WYMIANA WYKŁADZINY W SEKRETARIACIE I GABINECIE DYREKTORA 3.1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <wykładzina dywanowa z listwami przypodłogowymi drewnianymi wysokości 12 cm>. 3.2 Koszty utylizacji wykładziny dywanowej. 3.3 Posadzki z paneli podłogowych <grubość 8 mm na zatrzask ze środkiem uszczelniającym, bez V-fugi, klasa ścieralności AC-4, podkład grubości 7 mm, listwy przyścienne mocowane kołami rozporowymi, 3.3 Osadzenie listew wykończających aluminiowych w progach drzwiowych, 3.4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, 3.5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, 3.6 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, 3.7 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm, 3.8 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 4 POKÓJ NAUCZYCIELSKI NA PIĘTRZE: 4.1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <wykładzina rulonowa z PVC z resztkami kleju i listwami przypodłogowymi drewnianymi wysokości 12 cm> 4.2 Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome <dla wyrównania chłonności podłoża 4.3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <wylewka samopoziomująca > 4.4 Szpachlowanie tynku po zerwanych listwach przypodłogowych i wykonanie wyobleń na styku-posadzka ściana o promieniu 2 cm 4.5 Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 4.6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 4.7 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 4.8 Osadzenie listew wykończających aluminiowych w progach drzwiowych. 5 WEJŚCIE GŁÓWNE: 5.1 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej. 5.2 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego <dla odprowadzenia wody z wycieraczek> 5.3 Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową. 5.4 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań. 5.5 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach <nadanie spadku schodom zewnętrznym. 5.6 Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych szer.800 dł. 600 wys. 18 mm zatopione równo z posadzką. 5.7 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) <Analogia ze zmianą nakładów - szpachlowanie skutych powierzchni schodów masą szpachlową do betonu. 5.8 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2. 5.9 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm. 6 RYNNY: 6.1 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku <analogia z indywidualna zmianą nakładów - rynny z blachy tytano-cynkowej gr 0,7 mm na istniejących hakach>. 6.2 Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy z cynku <rury fi 90 mm z blachy tytano-cynkowej gr o,7 mm>. 7 WYCISZENIE DRZWI SIŁOWNI: 7.1 Wyciszenie jednostronne drzwi płycinowych 80x200 między siłownią i salą lekcyjną przez montaż uszczelek i maty wygłuszającej AKU-PR 140 gr 30 mm z tapicerką.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: wpłaty należy dokonać przelewem na konto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II nr konta 74 8450 0005 0010 0100 1906 0003 z dopiskiem „wadium roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowcu ” 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240) 4. Sposób przekazania: złożenie w sekretariacie Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 5. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ. 6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem ust. 5 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem nie podlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu. 12. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 13. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczen

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach