Przetargi.pl
„Roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13”

Sąd Rejonowy w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Al. Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 76 57 700 , fax. 0-62 76 57 748
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Kaliszu
  Al. Wolności 13
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 76 57 700, fax. 0-62 76 57 748
  REGON: 32393800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kalisz.sr.gov.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13: a) Malowanie ciągów komunikacyjnych – wskazanych w przedmiarze robót korytarzy - korytarz I piętro z lakierowaniem ścian, korytarz I piętro – poczekalnia przy salach rozpraw 122 i 123 z lakierowaniem ścian, korytarz III piętro wraz z pomieszczeniem socjalnym (pokój nr 380) i boczną klatką schodową od strony Al. Wolności 11 do II piętra z lakierowaniem ścian, korytarz przy wejściu E do budynku z lakierowaniem ścian, b) Remont wskazanych w postępowaniu pomieszczeń biurowych – malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie podłoży, malowanie powierzchni wewnętrznych, wymiana posadzek oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w przedmiarze robót, c) Naprawa schodów przed wejściem F do budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu. 2. Prace remontowe będą prowadzone w obiekcie czynnym - nie mogą zakłócać funkcjonowania Sądu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, użytych urządzeń i materiałów został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki nr 1-2 do niniejszej SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej budynku, w którym mają być prowadzone prace objęte przedmiotem zamówienia. 4. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a) przedmiar robót (kosztorys nakładczy) - Roboty remontowe w Sądzie Rejonowym Kaliszu (załącznik nr 1), b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2). 5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186), ustawy o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2020 poz. 215) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 6. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ i jej załącznikach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość do zabudowy) - niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej (opisie przedmiotu zamówienia). 7. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od terminu odbioru końcowego. 9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. 13. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 13 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót. 14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach