Przetargi.pl
Roboty remontowe w budynku „A” Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-066 Opole, Reymonta
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 454-54-01, , fax. 077 453-61-06
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
  Reymonta 8
  45-066 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 454-54-01, , fax. 077 453-61-06
  REGON: 64013600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ginekologia.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w budynku „A” Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty remontowe w budynku „A” Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z podziałem na 2 zadania częściowe: zadanie nr 1 - Remont pokoi biurowych, zadanie nr 2 - Remont Sali Porodowej. Krótki opis przedmiotu zamówienia poszczególnych zadań zawarty został w załączniku nr I do ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ZADANIE NR 1: 480,00 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 PLN), ZADANIE NR 2: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach