Przetargi.pl
Roboty remontowe oraz teletechniczne w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce

Jednostka Wojskowa 3811 ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 4555059; 4555116 , fax. +48 12 4555059, +48 12 4555103
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3811
  Rząska, ul. Krakowska 2 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 4555059; 4555116, fax. +48 12 4555059, +48 12 4555103
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.35wog.mil.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe oraz teletechniczne w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części: Część 1: Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. Część 2: Roboty teletechniczne związane z przeniesieniem stanowiska LCN w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. Przedmiotem zamówienia są roboty teletechniczne związane z przeniesieniem stanowiska LCN z budynku nr 5 do budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. Część 3: Wykonanie wewnętrznej sieci telefonicznej z centralą dyspozytorską w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej sieci telefonicznej z centralą dyspozytorską na bazie serwera IP PBX w Jednostce Wojskowej 3811 w kompleksie wojskowym w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla części nr 1: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); Dla części nr 2: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); Dla części nr 3: 1 200,00 zł (słownie: sto tysięcy dwieście złotych); Wadium dla wszystkich części zamówienia wynosi: 16 200 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kryterium terminu wykonania robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach