Przetargi.pl
ROBOTY REMONTOWE NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH W CHOSZCZNIE I DRAWNIE

15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261452312
 • Data zamieszczenia: 2022-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
  Narutowicza
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261452312
  REGON: 320987895
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY REMONTOWE NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH W CHOSZCZNIE I DRAWNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontów na terenach kompleksów wojskowych, zlokalizowanych w Choszcznie i Drawnie, zostały określone:1. dla części 1 zamówienia p.n. Remont pomieszczeń budynku nr 3 dla potrzeb DZSW, ul. Drawieńska 42, Choszczno - w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ, który zawiera dokumentację: Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonanyw oparciu o powyższe dokumenty i umowę, stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ.Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontów na terenach kompleksów wojskowych, zlokalizowanych w Choszcznie i Drawnie, zostały określone: dla części 2 zamówienia p.n. Remont kotła gazowego nr 3 – Paromat tripleto mocy 1400 kW, w kotłowni budynku nr 1, ul. Drawieńska 42, Choszczno -w załączniku nr 4 do niniejszej SWZ, który zawiera dokumentację: Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty i umowę, stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ.Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontów na terenach kompleksów wojskowych, zlokalizowanych w Choszcznie i Drawnie, zostały określone: dla części 3 zamówienia p.n Remont sieci energetycznej w Drawnie -w załączniku nr 5 do niniejszej SWZ, który zawiera dokumentację: Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty i umowę, stanowiącą załącznik nr 6A do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach