Przetargi.pl
ROBOTY REMONTOWE I OCIEPLENIE DACHU

Urząd Skarbowy w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Drzymały 32
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 415-59-91; 415-59-92 , fax. 032 415-20-47
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Raciborzu
  ul. Drzymały 32 32
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 415-59-91; 415-59-92, fax. 032 415-20-47
  REGON: 27050744500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.isnet.katowice.pl/us/raciborz.htm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY REMONTOWE I OCIEPLENIE DACHU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe i ocieplenie dachu budynku Urzędu Skarbowego w Raciborzu przy ul. Drzymały 32, obejmujące: 1.rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, blach na murach, rynien; 2.rozebranie istniejącego pokrycia dachu papą; 3.rozebranie kolejnych warstw papy; 4.rozebranie łat drewnianych, styropianu, płyty wiórowej (gr. 7 cm); 5.rozebranie betonowej warstwy spadkowej dachu do nadbetonu stropu; 5a.demontaż kraty okiennej, wymiana okna O4 na typowe O5 o wymiarach 0,865x0,835 m; 6.izolacja p/wilgociowa nadbetonu stropu emulsją asfaltową; 7.ułożenie warstwy spadkowej 3% ; 8.izolacja p/wilgociowa warstwy spadkowej stropu emulsją asfaltową; 9.ułożenie papy podkładowej pod krawędziaki na murkach attykowych; 10.zamocowanie na murach attykowych krawędziaków 10x10 cm od zewnątrz i 5x5 cm po wewnętrznej stronie muru attykowego; 11.przytwierdzenia płyty OSB z zastosowaniem drewnianych klinów spadkowych; 12.wykonanie przebicia pod wpust dachowy w płd. części budynku, obrobienie i zaizolowanie; 13.osadzenie wpustu dachowego podgrzewanego z czujnikiem temperatury. Materiał wpustu powinien gwarantować wieloletnią trwałość; 14.zamocowanie krawędziaków 12x12 cm na papie podkładowej wzdłuż rynny patio (ogranicznik styropapy); 15.ułożenie styropapy na kleju z przytwierdzeniem kołkami w strefach ssania wiatru; 16.ułożenie papy wierzchniego krycia: wywinięcie na mur attykowy z zastosowaniem klinów spadkowych i na płytę OSB; 17.wykonanie obróbek blacharskich rynien patio, murów; 18.zamocowanie obróbek blacharskich murów attykowych; 19.demontaż i montaż instalacji odgromowej;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.isnet.katowice.pl/us/Raciborz.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach