Przetargi.pl
Roboty malarskie i wymiana wykładzin podłogowych w Oddziałach Szpitala Rejonowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim w Likwidacji przy ul. Jana Pawła II 35.

Szpital Rejonowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7257134, 7257235 , fax. 044 7257251
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Rejonowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Jana Pawła II 35 35
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 044 7257134, 7257235, fax. 044 7257251
  REGON: 00031511700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszow.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty malarskie i wymiana wykładzin podłogowych w Oddziałach Szpitala Rejonowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim w Likwidacji przy ul. Jana Pawła II 35.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: Roboty malarskie i wymiana wykładzin podłogowych w Oddziałach Szpitala Rejonowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 35. 2. Szczegółowy zakres zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: a) dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania należy złożyć: 1.1 Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności - (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć: 2.1 Wykaz osób - załącznik nr 2 do SIWZ, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, a w szczególności wskazanymi do kierowania robotami budowlanymi. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym zamówieniem oraz aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - aktualne na dzień składania ofert. Zamawiający zgodnie z art. 22 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał takie osoby. 3. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy: 3.1 Wypełniony i podpisany Formularz Oferty. 3.2 Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 1 do SIWZ. 3.3 Wykaz osób/podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 2 do SIWZ 3.4. Kosztorys ofertowy 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 są one zastępowane dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tomaszow.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach