Przetargi.pl
Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2021

Gmina Mirsk ogłasza przetarg

 • Adres: 59-630 Mirsk, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 647 04 40, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mirsk
  Plac Wolności 39
  59-630 Mirsk, woj. dolnośląskie
  tel. 075 647 04 40, , fax. -
  REGON: 23082163000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2021 pięciu zadań z zakresu robót drogowych remontowych. Zadanie I – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych( w ilości ok.1.200m2 przy głębokościach wyboi: 4cm (ok.800m2), 6cm (ok.300m2) i 8cm (100m2) oraz regulacja urządzeń podziemnych(ok. 20 szt. – studnie systemowe WAWI, zawory wodociągowe i gazowe), Zadanie II – remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych( w ilości ok. 3.000 m2) w miejscowościach: Mirsk, Rębiszów, Gierczyn, Proszowa, Grudza, Orłowice i Karłowiec, Zadanie III – remont nawierzchni drogowych poprzez wbudowanie masy mineralno-asfaltowej bez wycinania krawędzi – wbudowanie około 50 ton masy (Grudza, Mlądz, Proszowa, Mirsk), Zadanie IV – montaż ścieków drogowych betonowych (Kotlina, Rębiszów, Giebułtów, Krobica ok. 100 mb), remont przepustów (ok. 24 mb w tym: 400/24m (12 ścianek) – Giebułtów, Karłowiec, Brzeziniec), Zadanie V – oczyszczanie rowów z namułu ok. 3000 mb (Gierczyn, Giebułtów, Mirsk, Mlądz, Karłowiec, Proszowa, Rębiszów). Szczegółowe informacje na temat wykonania robót określono w warunkach wykonania remontów cząstkowych oraz Specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki do SIWZ. Etap I remontów w terminie do 15.06.2021r. Etap II sukcesywnie wg. potrzeb do 15.12.2021r. przy czym każdorazowe rozpoczęcie robót musi nastąpić w terminie 48 godzin od wydania zlecenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach