Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Dąbskiej 10, oraz budynku mieszkalnego i dwóch gospodarczych przy Dąbskiej 17 w Uniejowie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie ogłasza przetarg

 • Adres: 99210 Uniejów, ul. Polna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 2888071 , fax. 0-63 2888071
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie
  ul. Polna 37
  99210 Uniejów, woj. łódzkie
  tel. 0-63 2888071, fax. 0-63 2888071
  REGON: 31016143000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.termyuniejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Dąbskiej 10, oraz budynku mieszkalnego i dwóch gospodarczych przy Dąbskiej 17 w Uniejowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka: Rozbiórka budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych na działce nr ewid. 1251/2 w m. Uniejów przy ul. Dąbskiej 17 zgodnie z projektem technicznym rozbiórki, STWiOR, pozwoleniem na rozbiórkę – decyzją nr 10/2016 z dnia 01.lutego2016 r.; oraz Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce nr ewid. 1347/3 w m. Uniejów przy ul. Dąbskiej 10 zgodnie z projektem technicznym rozbiórki, STWiOR, pozwoleniem na rozbiórkę – decyzją nr 9/2016 z dnia 01.lutego2016 r.; 2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ tj. dokumentacja techniczna obejmująca: a. Dla nieruchomości przy ul. Dąbskiej 17: i. Projekt techniczny rozbiórki ii. Orzeczenie techniczne dot. stanu technicznego – inwentaryzacja budowlana iii. STWIOR iv. Pozwolenie na rozbiórkę Dla nieruchomości przy ul. Dąbskiej 10: Projekt techniczny rozbiórki, Orzeczenie techniczne dot. stanu technicznego – inwentaryzacja budowlana,STWIOR, Pozwolenie na rozbiórkę Roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania prowadzone będą pod kierownictwem kierownika budowy ustanowionego przez Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje, że wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane będzie pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Kierownik budowy ustanowiony przez Zamawiającego opracuje dla przedmiotowego zadania plan bioz uwzględniający przewidywaną technologię prowadzenia prac budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą zał. Nr 2 do niniejszej SIWZ. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych wymagających wejścia w pas dróg publicznych Zamawiający na własny koszt wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyska wymagane prawem uzgodnienia przedmiotowego projektu, wystąpi o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz poniesie wszelkie koszty związane z jego zajęciem. Zamawiający wyznaczy obszar prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie z uzyskaną zgodą zarządcy drogi oraz w sposób odpowiedni dla technologii prowadzenia robót przewidzianych w dokumentacji technicznej stanowiącej zał. Nr 2 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest ogrodzić i oznakować teren prowadzenia robót budowlanych w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu oraz zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie określonym przez Zamawiającego. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszystkie instalacje i media. Miejsce odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych. Wykonawca na własny koszt zutylizuje papę z rozbiórki pokrycia dachowego. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną wg Polskich Norm oraz STWiOR a także zgodnie z dobrą praktyką inżynierską. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów „na” oraz „z” placu budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. UWAGA: Roboty budowlane prowadzone będą pod nadzorem kierownika budowy ustanowionego przez Zamawiającego. Zalecenia uwagi oraz nakazy i zakazy wydane przez kierownika budowy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie oraz technologii prowadzenia robót budowlanych są dla Wykonawcy oraz jego pracowników bezwzględnie obowiązujące. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki ogrodzenia placu budowy oraz uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i przywrócenia ewentualnie uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej i/lub sieciowej do stanu wyjściowego. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem technicznym rozbiórki oraz przywrócenia terenu przyległego do stanu zastanego. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót, tj najpóźniej Wykonawca przedstawia Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą: Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz przywróceniu terenu Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Komplet dokumentów dotyczących utylizacji, transportu, zagospodarowania etc. materiałów pochodzących z rozbiórki. Zamawiający zweryfikuje przekazaną dokumentacją w terminie 14 dni oraz wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż na 5 dzień od dnia zawiadomienia wykonawcy o zakończeniu zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy; Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach