Przetargi.pl
Roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynkach Lecha 1 i Lecha 3 w Kielcach” w ramach zadania: Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 34 02 802 wew. 822, 832, , fax. 41 362 16 80; 34 02 830
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Prendowskiej 7
  25-395 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 34 02 802 wew. 822, 832, , fax. 41 362 16 80; 34 02 830
  REGON: 29100934300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynkach Lecha 1 i Lecha 3 w Kielcach” w ramach zadania: Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynkach Lecha 1 i Lecha 3 w Kielcach” w ramach zadania: Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Roboty budowlane dla ww. zadania inwestycyjnego obejmują: - utwardzenie terenu płytami ażurowymi przy budynkach wielorodzinnych Lecha 1 i Lecha 3, pow. ~ 630 m2, - utwardzenie terenu z kostki betonowej, pow. ~ 135 m2, - budowę zjazdu publicznego szer. 4,00 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1,Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi aktualności takich dokumentów stosuje się analogicznie jak powyżej. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych odpowiednio w sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7. Dowód wniesienia wadium. 8. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach