Przetargi.pl
Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.4

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie dla osiedla Śródmieście Północ: - Sytuacja nr 3 - podwórko przy ul. Kilińskiego 1, ul. Bardowskiego 2 – rys. K-03, - Sytuacja nr 8 - podwórko przy ul. Św. Mikołaja 4 – rys. K-06. I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej będzie: 1) wniosek z mat. do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń, 2) uzysk. aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 3) uzysk. warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego i odprowadzenia wód opadowych 4) projekt wykonawczy, 5) przedmiar robót 6) kosztorys inwestorki 7) STWIOR 8) uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie opinii dla prac budowlanych przy nieruchomościach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa (pismo MKZ.111.3.1.1.47.2017 z dnia 6.11.2017r. 9) dokumentacja projektowa ma być wykonana na mapie do celów projektowych II. W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlane: 1. Zagospodarowanie terenu Sytuacja 3 wg rysunku K-03 będącym załącznikiem graficznym PFU dla osiedla Śródmieście Północ w Rzeszowie: a) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i parkingów b) wycinka zieleni z późniejszym nasadzeniem nowych, c) nowe nasadzenia krzewów i traw ozdobnych, d) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo, e) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projekt. miejsc utwardzeń parkingów, chodników, placu zabaw poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej. kanalizacji deszczowej, f) instalacja oświetleniowa - oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej, g) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie ist. sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, h) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego i) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury 2. Zagospodarowanie terenu Sytuacja 8 wg rysunku K-06 będącym załącznikiem graficznym PFU dla osiedla Śródmieście Północ w Rzeszowie: a) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników, b) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, c) nowe nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych, d) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo, e) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projektowanych miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, f) instalacja oświetleniowa - oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej, g) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie ist. sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, h) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego i) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury j) plac zabaw. Rozmieszczenie poszczególnych. stref (np. rekreacji) w PFU jest propozycją. Umiejscowienie obszarów rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zadaniem Wykonawcy. Urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Przy realizacji zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000 PLN na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Oświadczenia niezbędne do przyznania punktów w kryteriach: okres rękojmi i doświadczenie kierownika robót budowlanych 3. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach