Przetargi.pl
Roboty budowlane w formie zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek I przestyrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – Zadanie 2.6.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w formie zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek I przestyrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – Zadanie 2.6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla w/w podwórek będzie: 1) wniosek wraz z mat. do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń, 2) wykonawca przygotowuje wycenę wyciętych drzew, 3) uzysk. aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 4) uzysk. warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego i odprowadzenia wód opadowych 5) projekt wykonawczy – 5egz. 6) przedmiar robót – 2 egz. 7) kosztorys inwestorki – 2 egz. 8) STWIOR – 3 egz. 9) dokumentacja projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych II. W ramach robót budowlanych należy wykonać: a) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, b) przebudowa istniejących ciągów pieszych, c) wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych, d) usunięcie i wywóz korzeni po wycince drzew, e) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych, f) rozbiórka istniejących wiat śmietnikowych wraz z budową nowych wiat śmietnikowych, g) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo, h) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projekt. miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, i) instalacja oświetleniowa - oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej, j) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, k) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego, l) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury: ławki parkowe – 8szt., kosze na śmieci – 4 szt., kosze na psie odchody – 2 szt., zestaw z ławkami -1szt., stół z ławkami – 1 szt., leżaki zewnętrzne -4 szt., murek z siedziskami – 1 szt., ławki z donicami – 1 szt., donice betonowe – 1 szt., stoł do ping-ponga - 1 szt., stojaki na rowery – 1 szt., karmnik dla ptaków – 2 szt., poidełko dla ptaków - 1szt., panele drewniane ok. 7,5mb, zestaw skałek wspinaczkowych ok. 200m2, m) urządzenia fitness: 1 komplet po 4 urządzeń (orbitrek, wioślarz, biegacz, zestaw Tai-Chi) n) place zabaw: ogrodzenia, podbudowy, dostawy i montażu: - tablic informacyjnych, regulaminu placu zabaw, urządzeń zabawowych placu zabaw: - karuzela – 2 szt. - zestaw integracyjny ze zjeżdżalnią – 1 szt. - piaskownica z zadaszeniem – 1 szt. - huśtawka podwójna -3 szt. - huśtawka - 1 szt. - huśtawka ważka – 1szt. - kiwak - 1 szt. • Rozmieszczenie poszczególnych stref w PFU jest propozycją. Umiejscowienie obszarów rekreacji, miejsc parkingowych, wiat śmietnikowych, siłowni, placów zabaw itd. zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zadaniem Wykonawcy. • Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. • Przy realizacji zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna). 3.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach