Przetargi.pl
Roboty budowlane w budynku oficyny północnej – kuchni z zapleczem w ZSDiOŚ w Zwierzyńcu

Powiat Zamojski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Przemysłowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 845300900 , fax. 845300986
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zamojski
  Przemysłowa 4
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 845300900, fax. 845300986
  REGON: 95036873000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzamojski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w budynku oficyny północnej – kuchni z zapleczem w ZSDiOŚ w Zwierzyńcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku oficyny północnej - kuchni z zapleczem w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, ul. Browarna 1, 22-470 Zwierzyniec, usytuowanym na działce nr ew. 1409/5 położonej w miejscowości Zwierzyniec–miasto, z podziałem na części: część 1: odnowienie elewacji, cześć 2: naprawa schodów i opaski. Budynek, na którym będą prowadzone prace objęty jest ochroną konserwatora zabytków - wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zamościu pod nr A/1491.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: część 1 - 3.000 zł, część 2 - 600 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na druku, który zostanie udostępniony na stronie internetowej przez Zamawiającego z chwilą zamieszczenia w/w informacji. Dokument ten składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem dokumentu Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa w/w oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach