Przetargi.pl
Roboty budowlane w budynkach przy ul. Wita Stwosza20, ul. Wita Stwosza 22, ul. Wita Stwosza 36 i ul. Wita Stwosza 52 w Gliwicach.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Warszawska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3000033, 3000034, 2310395 , fax. 322 310 395
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Warszawska
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, fax. 322 310 395
  REGON: 27659015700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w budynkach przy ul. Wita Stwosza20, ul. Wita Stwosza 22, ul. Wita Stwosza 36 i ul. Wita Stwosza 52 w Gliwicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule każdej części zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją techniczną oraz istotnymi postanowieniami umownymi, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Zakres robót: Część nr 1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek, uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej celem podłączenia kuchenek gazowych 4 palnikowych i wykonania centralnego ogrzewania gazowego, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem połaci dachowej oraz termomodernizacją budynku przy ul. Wita Stwosza 20 w Gliwicach. Część nr 2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych, przebudowa i rozbudowę instalacji gazowej celem wykonaniem centralnego ogrzewania gazowego w mieszkaniach nr 2 i 3, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem połaci dachowej oraz termomodernizacją budynku przy ul. Wita Stwosza 22 w Gliwicach. Część nr 3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa mieszkań nr 2 i 3 w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek wraz z wymianą i przebudową instalacji wod.-kan., uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej celem podłączenia kuchenek gazowych 4 palnikowych i wykonania centralnego ogrzewania gazowego w mieszkaniach, wykonanie anteny zbiorczej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Wita Stwosza 36 w Gliwicach. Część nr 4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa mieszkań nr 1 i 2 w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek wraz z wymianą i przebudową instalacji wod.-kan., uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych, przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji etażowego centralnego ogrzewania dla lokalu mieszkalnego nr 2, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem połaci dachowej oraz termomodernizacją budynku przy ul. Wita Stwosza 52 w Gliwicach. Część nr 5. Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Wita Stwosza 20, 36 i 52 oraz wymiana przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych przy ul. Wita Stwosza 22-24 w Gliwicach wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego i naniesieniem wykonanych przyłączy wodociągowych do zasobu mapowego Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie precyzuje się w tym zakresie żadnych wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach