Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykonaniu bram więziennych w Zakładzie Karnym w Wołowie

Zakład Karny Wołów ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, ul. Więzienna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 37 58 100 wew. 604 , fax. 71 37 58 200
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Wołów
  ul. Więzienna 6
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 71 37 58 100 wew. 604, fax. 71 37 58 200
  REGON: 32058400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sw.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakład karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu bram więziennych w Zakładzie Karnym w Wołowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu bram więziennych w Zakładzie Karnym w Wołowie, znak sprawy DKw.2232.3.2019. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polskimi normami, sztuką budowlaną, wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w oparciu o ofertę Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią załącznik nr 1 do siwz, znak sprawy DKw.2232.3.2019. W ramach zamówienia należy wykonać pełny zakres robót budowlanych dla części architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej, określony w dokumentacji projektowej, za wyjątkiem demontażu zabezpieczeń techniczno – ochronnych, demontażu wieżyczki ochronnej, montażu nowego hydrantu, montażu nowych zabezpieczeń techniczno – ochronnych bram. Roboty, z których Zamawiający rezygnuje, będą stanowiły przedmiot odrębnego postępowania. Przedmiary robót zostały odpowiednio skorygowane poprzez wykreślenie zakresu robót, z których Zamawiający zrezygnował.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421148-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 8.500,00 zł, słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach