Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykon aniu robót wykończeniowych w budynku byłej pralni ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji

Opolskie Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 43 44 000 , fax. 77 43 44 004
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rehabilitacji sp. z o.o.
  ul. Wyzwolenia 11
  48-317 Korfantów, woj. opolskie
  tel. 77 43 44 000, fax. 77 43 44 004
  REGON: 65453000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ocr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykon aniu robót wykończeniowych w budynku byłej pralni ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych w budynku byłej pralni, obejmującą w szczególności: a) rozebranie ścianek działowych b) poszerzenie otworów drzwiowych c) wykonanie nowych przesklepień w otworach drzwiowych d) wykucie nowych otworów drzwiowych e) zamurowanie istniejących otworów drzwiowych f) odbicie tynków wewnętrznych g) wykonanie ścianek działowych murowanych h) wykonanie ścianki działowej w suchej zabudowie k-g i) wykonanie robót wykończeniowych na ścianach pomieszczeń polegających na : - zmyciu i zeskrobaniu istniejących powłok malarskich - wyrównaniu istniejących tynków tynkiem gipsowym - wzmocnieniu spękanych tynków przez wtopienie siatki zbrojącej w miejscach spękań tynku - położenie kolejnej warstwy tynku gipsowego w celu wyrównania ścian - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach j) wykonanie sufitów podwieszanych w technologii suchej zabudowy kartonowogipsowej k) wykonanie posadzek wraz z wyrównaniem powierzchni i położeniem okładziny z płytek ceramicznych dostarczonych przez inwestora l) wykonanie okładzin ceramicznych na ścianach w łazienkach i pomieszczeniu socjalnym z płytek ceramicznych dostarczonych przez inwestora ł) montaż stolarki drzwiowej dostarczonej przez inwestora m) Wykonanie okładziny ceramicznej na schodach klatki schodowej z płytek ceramicznych dostarczonych przez inwestora n) montaż parapetów wewnętrznych z materiału dostarczonego przez inwestora. Szczegółowy opis zakresu prac zawarty jest w przedmiarze robót. Koszty wykonania zagospodarowania placu budowy należy ująć w kosztach wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach