Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na „Remoncie zespołu szatni wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku „C” oraz pomieszczenia sanitarnego w budynku „H-4” Szkoły Policji w Katowicach”.

Szkoła Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-684 Katowice, ul. Gen. Jankego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6069441, , fax. 032 6069249, 6069279
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Katowicach
  ul. Gen. Jankego 276
  40-684 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 6069441, , fax. 032 6069249, 6069279
  REGON: 27667677500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://katowice.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na „Remoncie zespołu szatni wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku „C” oraz pomieszczenia sanitarnego w budynku „H-4” Szkoły Policji w Katowicach”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie szatni wraz pomieszczeniami sanitarnymi w budynku „C” oraz pomieszczenia sanitarnego w budynku „H-4” znajdujących się na terenie Szkoły Policji w Katowicach. 2. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia został określony w załączonej dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (STWORB) i przedmiarze robót. 3. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc od zakończenia przedmiotu umowy – podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu) materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, systemów materiałów (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu) materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp), aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności robotników budowlanych w zakresie prac budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych, dekarskich, tynkarskich związane z przedmiotem zamówienia opisane w STWiORB były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności nadzoru i dozoru realizowanych robót budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. Niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 5 czynności traktowany będzie jako naruszenie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę stanowić będzie naruszenie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 10. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie zawarte jest w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 11. Umożliwia się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Termin wizji lokalnej zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po otrzymaniu wniosku Wykonawców o wyznaczenie wizji lokalnej. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelew bankowy); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank NBP o/o Katowice nr 82 1010 1212 0051 8013 9120 0000 z dopiskiem: Wadium – 3/ZP/2020 na Roboty budowlane polegające na „Remoncie zespołu szatni wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku „C” oraz pomieszczenia sanitarnego w budynku „H-4” Szkoły Policji w Katowicach”. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, oraz winna zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza, nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2) kwotę gwarancji; 3) termin ważności gwarancji; 4) wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego; 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie: 1) gwarancji – gwarancja winna zostać złożona w oddzielnej kopercie oznaczonej dopiskiem „Wadium”, zaś jej kopię zaleca się dołączyć do oferty; 2) pieniądza - zaleca się dołączenie do oferty kopi lub wydruku potwierdzenia wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. UWAGA! Brak złożenia formularza ofertowego lub złożenie nie podpisanego formularza ofertowego, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – jako niezgodnej z SIWZ. 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz aktualne na dzień składania ofert. UWAGA: 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanych wyżej oświadczeniach; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanych wyżej oświadczeniach; 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty budowlane, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania okresu gwarancji, udzieli gwarancji minimalnej tj. 36 miesiące liczonej od dnia odbioru końcowego, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną będzie ponosił Wykonawca, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami zamówienia (SIWZ) i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym –załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 10. Oświadczenie Wykonawcy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 11. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 12. Oświadczenie Wykonawcy czy zamierza zlecić podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże części jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres, złożone na załączniku nr 1 i 3 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 13. Oświadczenie Wykonawcy czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 14. Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 15. Oświadczenie Wykonawcy, że realizując zamówienie Wykonawca będzie stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”), złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 16. Oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 17. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 18. Ewentualne pełnomocnictwo. 19. Ewentualne uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 20. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zalecane jest złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4do SIWZ).Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach