Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 6 w kompleksie wojskowym 251 w Olsztynie przy ul. Saperskiej 1

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 32 28 15 , fax. 261 32 34 50
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 32 28 15, fax. 261 32 34 50
  REGON: 28060368400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://22wog.wp.mil.pl/pl/bip/info/v-ogoszenia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 6 w kompleksie wojskowym 251 w Olsztynie przy ul. Saperskiej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 6 w kompleksie wojskowym 251 w Olsztynie przy ul. Saperskiej 1, zgodnie z: 1.1. dokumentacją projektową stanowiącą załącznik, 1.2. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik, 2. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności określone przez Zamawiającego w STWIOR stanowiącym załącznik do SIWZ wykonywali pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w ilości co najmniej 6 osób, w tym: • co najmniej 4 osoby w zakresie robót ogólnobudowlanych; • co najmniej 1 osoby w zakresie robót elektrycznych • co najmniej 1 osoby w zakresie robót sanitarnych 3. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 1 ppkt 1.2 oraz w przepisach związanych. 4. Oryginały dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ Zamawiający udostępni do wglądu w swojej siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu. 5. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i orientacyjną, a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia. 6. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie. 7. Dla zainteresowanych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania oględzin miejsca realizacji robót budowlanych w terminie do 30.03.2020r., po uprzednim uzgodnieniu terminu – e-mail: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl. 8. Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy oraz dokumentacji projektowej i STWiORB, dziennika budowy – nastąpi do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 9. Wykonawca zobowiązany będzie z wyprzedzeniem co najmniej 2-dni roboczych uzgadniać wszelkie zmiany osobowe pracowników. Komendant 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie zastrzega sobie prawo nie wyrażania zgody na proponowane zmiany dotyczące składu zespołu osobowego Wykonawcy. Przed rozpoczęciem realizacji zadania na terenie kompleksu wojskowego, pełnomocnik d/s OIN Zamawiającego przeprowadzi z pracownikami Wykonawcy 15 minutowe szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (art. 19 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. z 2010 nr 182 poz.1228). 10. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie posiadające obywatelstwa polskiego muszą uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18). 11. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się używania aparatów latających nad terenem wojskowym. 12. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W celu zabezpieczenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 2.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert, 2.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w budynku nr 15, pok. nr 4 (p. Monika Giemza) przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Olsztyn 29 1010 1397 0020 3313 9120 1000. 4. Formy wniesienia wadium: 4.1. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1.1 pieniądzu; 4.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4.1.3 gwarancjach bankowych; 4.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 4.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4.2. w treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale punkt 6 w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. 5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 6.1 niniejszego rozdziału; 5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zatrzymanie wadium. 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawianie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 6.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 6.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6.3. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie, pkt. 5.1. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawcy złożą w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej zamawiającego zakładka zamówienia publiczne-dokumenty do pobrania) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku jednej oferty Zamawiający może odstąpić od żądania złożenia oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach