Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na remoncie pokoi biurowych w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 560 129 , fax. 228 270 843
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 560 129, fax. 228 270 843
  REGON: 62127890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uokik.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie pokoi biurowych w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pokoi biurowych, w tym m.in. wykonanie samopoziomującej masy szpachlowej na wszystkich podłogach w pokojach i na korytarzach, malowanie, wymiana wykładziny podłogowej w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1. Pomieszczenia biurowe przeznaczone do remontu znajdują się na IV piętrze (część korytarza od strony ul. Moniuszki) o powierzchni: - korytarz około 125 m2, - pokoje + pomieszczenia socjalne około 576 m2. Szczegółowy wykaz powierzchni poszczególnych pomieszczeń znajduje się w przedmiarach robót.Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje pomieszczenia na IV piętrze w tym: 1) roboty związane z przenoszeniem na terenie budynku, m. in. mebli biurowych typu biurka, szafy biurowe, regały, stoły krzesła, kartonów zapełnionych materiałami biurowymi i dokumentami, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, 2) roboty demontażowe, 3) roboty budowlane, 4) roboty w zakresie stolarki budowlanej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji składającej się ze:  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zwanej dalej „STWiOR”, stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ,  opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,  przedmiaru robót prac remontowych stanowiącego Załączniki Nr 3 do SIWZ,  „Istotnych postanowień umowy” stanowiących Załącznik Nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 5.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 5.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów NBP O/O Warszawa Nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000, z adnotacją „wadium – numer sprawy BBA-2.262.28.2019”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 5.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. szczegółowe zasady wnoszenia wadium określone są w pkt. 5 Części I SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany zamieścić informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku gdy oferta Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów zostanie najwyżej oceniona, taki Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) aktualnego na dzień złożenia, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 3. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach